Barnevernet - AUF

Barnevernet

For AUF er det viktig at alle barn får en god oppvekst i trygge rammer. Barnevernet skal være sikkerhetsnettet for barn og familier når barns oppvekstsvilkår ikke ivaretas. Spesielt mangler barnevernet i dag kompetanse når det gjelder barn og familier med minoritetsbakgrunn. Det er viktig at alle mennesker, uansett bakgrunn føler seg sett og ivaretatt i barnevernet. For å oppnå dette er det viktig at barnevernets ansatte får kompetanse i kulturen til gruppene de skal jobbe med og at barnevernet selv har et mål om å ha kulturelt og religiøst mangfold blant sine ansatte.

AUF mener at det også burde opprettes et kompetansesenter innad i barnevernet for forskjellige minoritetsgrupper og at barnevernet har egne ansatte som er spesialiserte i håndtering av saker som omhandler mennesker med minoritetsbakgrunn. Barnevernet burde også ha et tettere samarbeid med universitetene i Norge om forskning og kompetanse knyttet til minoriteter og barnevern for å sikre forståelse og god behandling av alle saker. Det er også en undervurdert språkbarriere mellom samiske familier og offentlige instanser. Det er viktig å jobbe med å ha gjensidig respekt og styrke barnevernets forståelse for den samiske kulturen.

AUF vil:

  • At ansatte i barnevernet som jobber med minoriteter må få kompetanse i kulturen til gruppene de skal jobbe med
  • At barnevernet skal ha et mål om å ha kulturelt og religiøst mangfold blant sine ansatte
  • At tolk skal anskaffes for alle som ikke har norsk som morsmål og som ønsker det
  • At barnevernet skal ha egne ansatte spesialiserte på håndtering av minoritetssaker
  • At det skal opprettes kompetansesenter innad i barnevernet for forskjellige minoritetsgrupper
  • At barnevernet skal samarbeide med universitetene i Norge om forskning og kompetanse knyttet til minoriteter og barnevern
  • At det skal jobbes med å rekruttere flere samiske familier til å være fosterhjem

 

Bli medlem i AUF