Barnehage - AUF

Barnehage

Barnehage sikrer både sosial tilknytning og god inkludering i samfunnet og er et godt lavterskeltilbud som flest mulig bør benytte seg av. AUF mener alle barn bør gå i barnehage, både for barnet selv og for at foreldrene skal være en del av arbeidslivet. Det siste året før barn skal starte på skolen er barnehageplass spesielt viktig for å sikre en god overgang til skolen, i tillegg til å være et godt inkluderingstiltak. AUF ønsker derfor å innføre rett og plikt til barnehageplass fra og med det året barnet fyller 3 år, og dette skal være gratis.

AUF vil:

  • Gjøre barnehageplass gratis, for alle barn, inkludert barn som venter på svar på sin asylsøknad eller som venter på bosetting i kommune
  • Innføre rett og plikt til barnehageplass fra og med det året barnet fyller tre år
  • Innføre rullerende barnehageopptak
  • Kreve at barnehager skal ta hensyn til barnas ulike livssyn
  • Alle barnehager bør ha bedre kjønnsbalanse blant de ansatte i barnehagen
  • Ansette flere kompetente minoritetsspråklige barnehagelærere som kan følge opp språkutviklingen til minoritetsspråklige barnehagebarn
  • At det skal utformes en fornyet læreplan som skal lære barn om grenser og grensesetting allerede fra barnehagen av
  • Barnehagene bør tilrettelegge og anskaffe flere kjønnsnøytrale leker i barnehagen
  • Innføre gratisprinsippet i barnehagen og tilrettelegge for at all aktivitet skal være tilgjengelig uavhengig av foresattes økonomi
  • At barnehageopptakene skal ta større hensyn til barnas bosted
Bli medlem i AUF