Barnefattigdom

Mange barn i Norge vokser opp i fattige familier. Lite økonomiske ressurser i familien kan føre til at barn blir ekskludert sosialt, og for barn kan det være en stor påkjenning å være den som ikke har råd til å være med på fritidsaktiviteter. Det er viktig at velferdsstaten stiller opp for alle. Barnefattigdommen må bekjempes med forskjellige tiltak og innenfor ulike politiske arenaer.

 

AUF vil:

  • Innføre et nasjonalt kulturkort for barn og unge under 20 år, samt utvikle et opplevelseskort i alle fylker som barn med utfordrende levekår kan benytte seg av
  • Øke tilskuddene til frivillige organisasjoner, som idrettslag, korps, frivillighetssentraler, frilufts-, barne- og ungdomsorganisasjoner, for at den økonomiske terskelen til å ta del i organisert fritidsaktivitet reduseres
  • At det settes i gang et større nasjonalt utredningsarbeid for å få en bedre oversikt over levekårene hos barn som lever under fattigdomsgrensa
  • Pålegge kommunene å gjennomføre en levekårsundersøkelse, samt utarbeide handlingsplaner for reduksjon i fattigdom
  • Styrke samarbeidet mellom de ulike forvaltningene som møter familiene
  • At det innføres nasjonal gratis hall- og baneleie for idrettslag