Asylprosessen - AUF

Asylprosessen

Alle som kommer til Norge har muligheten til å søke asyl, uansett hvem du er eller hvor du kommer fra. Prosessen fra du kommer til landet og til du får svar på søknaden sin, kan for mange bli langtekkelig, grunnet de mange mulighetene som finnes for anke eller ny saksbehandling. For å søke asyl må du melde deg hos Politiets Utlendingsenhet hvor man blir registrert og man overleverer sine personlige dokumenter til politiet. Deretter gjennomfører Utlendingsdirektoratet et intervju for å kartlegge hvorfor personen søker asyl med tolk tilstede.

FN har en rekke anbefalinger for hvordan deres medlemsland bør utforme sin asylpolitikk, deriblant finner anbefalinger for hvilke mennesker som har behov for beskyttelse. Norske myndigheter har i lang tid trosset disse anbefalingene. Blant annet har det blitt nektet asyl til mennesker fra Palestina og Sør-Somalia, selv om FN mener de trenger beskyttelse.

Et stort antall asylsøknader blir avslått fordi asylsøkerne ikke blir trodd på det de sier. Heller ikke her følger Norge FNs anbefalinger for vurdering av asylsøkernes troverdighet. Blant annet legges det ikke vekt på om asylsøkerne har vært utsatt for overgrep som gjør det vanskelig for han/hun å snakke detaljert om dette, og/eller gi presise tidsangivelser. Bare rundt 10% av disse asylsøkerne får møte UNE for å forklare klagen sin. Gjennomsnittlig behandlingstid for en asylsøknad var høsten 2013 ca. 11 måneder. I denne perioden får asylsøkeren ofte sitt første møte med det norske samfunnet. For en asylsøker med få ressurser og tilnærmet fraværende sosialt nettverk, kan det være svært vanskelig å begynne en integreringsprosess.

Den norske asylprosessen sørger for at personer som kommer til Norge behandles likt, og jevnt over rettferdig. Til tross for dette er det aspekter ved asylprosessene som gjør dem hensynsløse og lite medmenneskelige.

AUF vil:

  • At Norge skal følge FNs anbefalinger for hvilke mennesker som har behov for beskyttelse,
  • At Norge skal følge FNs anbefalinger for vurdering av troverdigheten til asylsøkere.
  • At det skal innvilges arbeidstillatelse til asylsøkere som venter på svar på sin søknad.
  • At det skal være lettere å få asyl på humanitært grunnlag.
  • At flere asylsøkere skal få møte beslutningstagerne for å forklare sin sak.
  • At det opprettes en oppfølgningsplikt i situasjoner hvor norske myndigheter mottar informasjon om at en asylsøker har blitt utsatt for vold og/eller overgrep ved retur til hjemlandet.
Bli medlem i AUF