Asyl- og flyktningbarn

Mange barn vokser opp på asylmottak. Asylmottakene er i liten grad tilrettelagt for barn og unge. Saksbehandlingen for barnefamilier må prioriteres, slik at minst mulig av barndommen tilbringes på mottak. God barnefaglig oppfølging er viktig på mottakene.

AUF vil:

  • Opprette egne avdelinger på asylmottak for kvinner og barn, og at asylsøkende familier får tilbud om bolig utenfor asylmottaket
  • Gi asylsøkere og ureturnerbare rett på barnehage og videregående skole
  • Gjøre barnehageplass gratis, for alle barn, inkludert barn som venter på svar på sin asylsøknad eller som venter på bosetting i kommune
  • At det opprettes en enhet som har ansvar for å koordinere og følge opp de ulike instansenes arbeid i forbindelse med forsvinninger av barn fra mottak
  • At det må opprettes samarbeid mellom NAV og asylmottakene for å hjelpe til med å formidle studiemuligheter, arbeidstrening eller jobbsøking
  • At alle asylmottak skal ha tilgang til et helseteam, som blant annet skal ha som mål å øke kompetansen hos alle ansatte som jobber med flyktninger, kartlegge flyktningenes psykiske helse og bistå med konkrete forslag og individuelle oppfølgingsplaner
  • Ha en bedre og mer tilpasset vergeordning
  • Gi alle asylsøkere rett på psykisk helsehjelp i spesialisthelsetjenesten uavhengig av hvilken fase de er i, noe som også må gjelde ureturnerbare asylsøkere som har fått avslag på opphold
  • Ha prøveprosjekter med ”asylvenner” der asylmottak, skoler og frivillighet samarbeider om å skape arenaer der unge på asylmottak kan komme inn i lokalmiljøet og bli kjent med andre på samme alder