Arbeidskriminalitet

Svart arbeid betegner arbeid som utføres uten skatt, arbeidsgiveravgift, trygdeavgift eller moms. Flere undersøkelser viser at Norge ligger i Europa-toppen når det kommer til størrelsen på den svarte økonomien. Svart økonomi fører til store skattetap for staten. Den fjerner også grunnlaget for rettferdig konkurranse, samt at arbeidere mister sine rettigheter dersom de ansettes innenfor den svarte økonomien.
Norge har store problemer med sosial dumping, og vi ser at arbeidsinnvandrere oftest er de som blir utsatt. Sosial dumping vil si at utenlandske arbeidstakere som utfører arbeid i Norge får vesentlig dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn norske arbeidstakere for samme arbeid, for eksempel dårlig ivaretakelse av arbeidstakernes sikkerhet under utførelsen av arbeidet. Disse forholdene har stor betydning for arbeidstakernes helse og kan gi større risiko for ulykker.
AUF vil:

  • Styrke det forebyggende arbeidet mot den svarte økonomien, med informasjon til elever i skolen, forbrukere, næringsdrivende og arbeidstakere
  • Ha høyere kompetanse i de lokale politidistriktene på svart økonomi
  • Forbedre samarbeidet mellom skatte- og sosialmyndighetene og etatene for å avdekke svart økonomi
  • Styrke Skatteetaten og Arbeidstilsynet for å motarbeide svart arbeid og sosial dumping, og gi Arbeidstilsynet sanksjonsmulighet
  • At bedrifter og enkeltpersoner som bidrar til sosial dumping eller svart arbeid skal få strengere straff
  • Sikre utenlandske arbeidstakere som jobber i Norge norske lønns- og arbeidsvilkår
  • Gi økokrim økte midler til spaning og kontrollarbeid i felt
  • Skjerpe strafferammen for organisert økonomisk kriminalitet, korrupsjon og organisert systematisk skatteunndragelse og gjøre det enklere å benytte «mafiaparagrafen» i tilfeller med organisert økonomisk kriminalitet