Uttalelse: Bevar fosforet for framtidens fattige - AUF

Uttalelse: Bevar fosforet for framtidens fattige

Vedtatt av AUFs sentralstyre 7. mars 2019

Industriell matproduksjonen er avhengig av mineralgjødsel. Denne gjødselen er laget fra fosforholdig fosfatstein. Sakte, men sikkert, er verdens tilgjengelige reserver av fosfatstein i ferd med å gå tomme. Konsekvensene er at de globale prisene på mineralgjødsel – og matvarer – en gang i framtiden vil skyte i været. Enkelte forskere anslår at den internasjonale etterspørselen av fosfor vil overgå produksjonen allerede rundt år 2100. Da vil det bo rundt 13 milliarder mennesker på kloden. Stockholm Resilience Center regner fosforforbruket som et av de globale miljøproblemene som i størst grad er utenfor trygge grenser.

AUF mener at vi, i solidaritet med verdens fattige – i dag, og i framtiden – er nødt til å gjenbruke fosforet som er i omløp.

Småbønder i utviklingsland som i dag er avhengig av å gjødsle åkrene med mineralgjødsel vil ikke få råd til gjødselen om den er mange ganger dyrere enn i dag. Økte gjødselpriser i 2008 var med å utløse uroligheter i Afrika og Asia.

Verdens globale matproduksjon slik den fungerer i dag lever på lånt tid. Fordi fosfor ikke er en fornybar ressurs, vil det i fremtiden ikke være et alternativ å være avhengig av mineralgjødsel. Derimot må fosforet som allerede er i omløp forvaltes bedre. Derfor må norske og internasjonale myndigheter gjøre mer for å forhindre unødvendige tap av fosfor.

Rundt 80 % av alt fosforet som tas ut av fosfatsteinreservene forsvinner på veien mellom gruva og gaffelen. Det meste renner ut i elver og hav fra åkrene, og i Norge er tapet størst fra oppdrettsnæringen. I tillegg til å være ressurser på avveie, er utslippet av fosfor et alvorlig forurensningsproblem som skader arter og økosystemer. Det finnes ikke en helhetlig strategi på fosfor i Norge.

Å resirkulere fosforet som allerede er i omløp er den beste strategien for at reservene som allerede finnes skal vare lengst mulig. Forskning viser at det også vil være den beste støtten til verdens fattige bønder. Samtidig er det viktig å bevare fosforet i de økosystemene og produksjonssystemene de trengs og hindre lekkasje. For eksempel må det gjøres tiltak i det industrielle landbruket, der man blant annet lærer av metoder i økologisk landbruk som klarer seg uten tilførsel av kunstgjødsel.

75 prosent av reservene av fosfatstein befinner seg i Marokko og i territoriet Vest-Sahara, som Marokko ulovlig okkuperer. Det er dermed ytterligere etiske og folkerettslige problemstillinger knyttet til det internasjonale samfunnets bruk av ressursen.

AUF krever:

  • Økt støtte til forskningsmiljøene i Norge som forsker på resirkulering av fosfor.
  • At norske myndigheter setter mål for hvor mye av fosforet i organisk avfall som skal føres tilbake til landbruket, slik man har gjort i Sverige.
  • At norske myndigheter tar initiativ til en nasjonal fosforplattform som forener offentlige etater, landbruket, øvrig privat næringsliv og forskningsmiljøer, med hensikt å samkjøre forskningen og tiltakene knyttet til forvaltningen av fosforressursene og fosforbruk i Norge.
  • At norske myndigheter styrker innsatsen for å øke arealene som drives økologisk
Bli medlem i AUF