Seier for AUF-hjertesak - AUF

Seier for AUF-hjertesak

Ny forskning viser at lukkede oppdrettsanlegg er veien å gå. Allerede på årsmøtet til Finnmark Arbeiderparti fremmet den fremtidsrettede, unge AUFeren, Anita Holmgren, forslag om at partiet skulle jobbe for lukkede oppdrettsanlegg langs kysten. Avisa Ságat skrev den gang følgende:

«Det er en sjeldenhet at sjølaksefisket blir tatt opp som sak av en politisk ungdomsorganisasjon. Sjølaksefisket er på vei til å bli tatt livet av som næring og kulturytring, og vårt inntrykk har vært at det i hovedsak er godt voksne mennesker som driver med det.
Sånn har det også gjenspeilet seg i det offentlige ordskiftet. Noen få kvinner, men likevel i all hovedsak menn, har gått i bresjen via sjølaksefiskernes foreninger. Miljøet er i ferd med å bli forgubbet, men likevel all ære til de som står på for denne viktige saken.
Det var i så måte en positiv overraskelse for Ságat å overvære Finnmark Aps årsmøte i helga. På møtet ble sjølaksefisket fremmet som sak, og det var ungdommen som var pådriver. AUF i Nordkapp har satt villaksen på dagsordenen, og heldigvis ikke bare med elvefisket som bakgrunnsteppe.
Den unge politikeren Anita Holmgren fra sjøsamiske Nordkapp holdt et meget engasjert og godt innlegg, som vekket den mer etablerte delen av møtedeltakerne. At sjølaksefiske er en del av kulturarven som ungdommen har rett til å delta i, er et poeng som ser ut til å ha gått forbi mange. I Hammerfest fikk Finnmark AP grei beskjed fra de som skal overta.
Finnmark Arbeiderparti tok godt imot engasjementet fra ungdomsdelen av partiet. Men i vedtaket som ble fattet var fylkespartiet etter vårt syn for tilbakeholden.
AUFs fokus på lukkede oppdrettsanlegg for å hindre spredning av sykdom bør følges opp mye mer aktivt enn med et fromt ønske om mer forskning. Finnmark AP har et særskilt ansvar for å ligge i tet fiskeripolitisk, og da må man forvente mer offensive takter i viktige spørsmål.
Skal man berge villaksen, og på den måten også det samiske sjølaksefisket, må det til en styring av oppdrettsnæringen som fungerer. Her støtter vi AUF i Finnmark fullt ut, og forventer at moderpartiet følger opp.»

anita

Det er med glede vi i dag mottar nyheten om at forskning ved Veterinærinstituttet har positive resultater for bekjemping av lakselus ved lukkede oppdrettsanlegg. Det er endelig vitenskapelig dokumentert at løsningen eliminerer lakselusas angrep på villaksebestanden. I vedtaket fra årsmøtet i Finnmark Arbeiderparti sto det følgende:

«Antall villaks som kommer tilbake til norske elver for å gyte er mer enn halvert fra 1983 til 2014. Det antas at en vesentlig årsak til lakselus-epidemier er de mange oppdrettsanleggene som ligger spredt langs kysten. Det må forskes mer på lukkede anlegg for å ha mer fakta om dette kan være en vei å gå for å minske problemene. Det er viktig å bevare og øke villaksbestanden.»

I dag har forskere konstatert at lukkede oppdrettsanlegg er veien å gå. Dette er en stor seier for fremtidas havbruksnæring, og vi gleder oss stort til å kjempe saken videre for Nordkapp og AUF i Finnmark på AUFs landsmøte i oktober og Finnmark Arbeiderpartis representantskap i november.

Bli medlem i AUF