AUFs koronatiltak - AUF

AUFs koronatiltak

Norge står nå ovenfor en svært krevende situasjon. I dag og i ukene, månedene og kanskje årene fremover vil koronapandemien ha store konsekvenser for liv, helse og norsk økonomi. 

Trykk her for å komme med ditt innspill!

Vil du bli medlem i AUF? Trykk her

Hva må vi gjøre for økonomien?

Koronakrisen er ikke som finanskrisen eller oljekrisen. Økonomien består av en etterspørselsside (folk som vil kjøpe ting) og en tilbudsside (folk som har ting å selge). Finanskrisen var en kredittkrise forårsaket av bankene. Finanskrisen ble løst med klassiske motkonjunkturtiltak som handlet om å bruke offentlige penger til å øke etterspørselssiden. Staten støttet de norske bankene slik at de kunne tilby lån og kreditt til næringslivet og industrien. Offentlige penger i Norge er i stor grad oljepenger.

Koronakrisen er noe annet. Norge er stengt. Reiselivet, hoteller, uteliv og andre sektorer er stengt ned av politiske vedtak. Det har vi gjort fordi det er nødvendig å begrense menneskelig kontakt og dermed spredning av koronaviruset. De restriktive tiltakene i norsk økonomi, et økende antall syke og utstrakt bruk av karantene og hjemmekontor vil ha negative konsekvenser for økonomien vår – og det vil fortsette å ha negative konsekvenser så lenge tiltakene er nødvendige. 

Norge har i stor grad stengt tilbudssiden. Reiser begrenses og hotell, frisører, uteliv og butikker må holde stengt. Landegrenser er stengt. Verdi- og logistikkjedene mellom land stopper opp. På grunn av smitteverntiltakene kan verken folk flest eller økonomien leve som normalt. Derfor er det viktigste tiltaket mot koronakrisen å stoppe koronaviruset.

Men også folk og bedrifter trenger støtte. På kort sikt trengs løsninger for å redde bedrifter fra konkurs og sikre arbeidstakere trygghet i en krisetid. På lang sikt må vi bruke krisetiden til å forsere investeringsbeslutninger som er viktige for Norge, og satse strategisk på næringer der Norge har naturlige forutsetninger for å lykkes.

Dette er AUF sine tiltak:

Lønn og rettigheter:

 • Staten må midlertidig ta over arbeidsgivers lønnsplikt i permitteringsperioden
 • Innføre rullerende permitteringsregelverk slik at det ikke alltid er nyansatte som må permitteres
 • Lønn til arbeidstakere som må være hjemme med barn grunnet pandemiutbruddet
 • En løsning for folk som sliter med å betale boliglånet sitt
 • Staten må sikre inntektene til artister, kulturarbeidere og andre frilansere som får oppdrag avlyst som følge av koronaviruset
 • Sikre inntektene til arbeidstakere på nulltimerskontrakter som mister oppdrag på grunn av koronaviruset
 • Åpne for å kombinere dagpenger med studier, slik at permitterte studenter også får støtte

Økonomiske tiltak:

 • Bruke statsbudsjettet aktivt til å øke aktiviteten i økonomien
 • Statlig pakke til elferger i fylkene
 • Styrke satsingen på havvind
 • Styrke vedlikeholdsbudsjettene for forsvarsmateriell og -fartøy
 • Styrke vedlikeholdsbudsjettet til Bane NOR
 • Øke ras- og skredsikring langs veiene
 • Bygge ut Nord-Norgebanen
 • Bygge ut mer infrastruktur for lading
 • Gi kommunene middler til å pusse opp skolebygg, sykehjem, lokalsykehus, brannstasjoner og andre kommunale bygg
 • Vurdere statlige oppkjøp av selskaper som forvalter kritisk infrastruktur
 • Sette i gang med CO2-fangst og lagring på Klemetsrud og Norcem
 • Kompetansehevingspakke for permitterte ansatte der staten tar regningen
 • Opprette flere studieplasser innenfor tradisjonelle velferdsfag, ikt, teknologi, realfag og ingeniør
 • Opprette flere fagskoleplasser
 • Øke tilskudd til bedrifter med lærlinger
 • Flere plasser i arbeidsmarkedstiltak
 • Kommunene må garantere sommerjobb til unge
 • Opphev fristen for å ta fag på universitetet for eldre arbeidstakere
 • Krisepakke til kulturlivet

Tiltak for å sikre god folkehelse, psykisk helse og alles trygghet:

 • Sikre organisasjonen Mental Helse, og tilsvarende tilbud, nødvendige midler for å betjene hjelpetelefonen døgnåpent i denne perioden
 • Gi støtte til at privatpraktiserende psykologer kan tilby behandling digitalt
 • Når forbudet mot å samle folkemengder opphører må kommunene umiddelbart tilby inkluderende møteplasser og muligheter for deltakelse for alle 
 • E-helsetjeneste: helsesykepleier med oppsøkende virksomheter til barn og unge, hvorav risikoutsatte barn og unge prioriteres
 • At kommunene må tilby omsorgstilbud for barn i familier med rus og vold
 • Styrke barne- og ungdomspsykiatrien i kommunene med umiddelbar virkning. Kommunene må gis økonomisk handlingsrom til å gi et best mulig tilbud til unge som har behov for psykiatrisk hjelp. 
 • Kommunene bør gi gratis veiledning til personer som har behov for psykiatrisk behandling i denne perioden
 • Behandling i offentlig psykisk helsevern skal være gratis for unge opp til 25 år
 • Psykologer, barnepsykiater, familieterapeut, klinisk pedagog, klinisk sosionom og psykiatrisk sykepleier gis gir status som samfunnskritisk yrkesgruppe, slik at de får rett på et kommunalt tilbud for barnepass
 • Omsorgstilbud til barn av studenter innen helsefag som nå må jobbe
 • FHI og kommunene må publisere informasjon om korona og smitteverntiltak på flere språk
 • Sikre et tilbud til hjemløse, rusavhengige og krisesentre for volds- og overgrepsutsatte
 • En krisepakke til kommunene der staten skal ta regninga for merkostnadene pandemien medfører for kommuneøkonomien i Norge, slik at beredskapen i kommunen ivaretas på best mulig vis
 • At Regjeringen gjør nødvendige grep snarest for å sikre at både primær- og spesialisthelsetjenesten får tilgang på nødvendig smittevernutstyr

Vi er spesielt opptatt å få lytte til de utfordringene og løsningene dere sitter på i denne tiden. Hvis du opplever at noe er urettferdig, eller om du har en god idé, kom med den her: 


Kom med ditt innspill!

 

Bli medlem i AUF