AUF sier nei til EUs tredje energimarkedspakke - AUF

AUF sier nei til EUs tredje energimarkedspakke

Norge er en stor krafteksportør, men importerer også kraft når produksjonen er lav og forbruket høyt. Vi har en gjensidig interesse av velfungerende og godt regulerte energimarkeder. AUF mener imidlertid at spørsmålet om eventuell tilslutning til rettsaktene i EUs tredje energimarkedspakke reiser en del spørsmål knyttet til suverenitetsavståelse til EUs energibyrå, og mulige konsekvenser det kan få i fremtiden.

Et av de viktigste hensynene i norsk energipolitikk må være å bevare norsk selvråderett over norske ressurser, og disponere kraft til det beste for samfunnet. Ved tilslutning til ACER vil Norge avstå suverenitet til EU gjennom opprettelse av en uavhengig reguleringsmyndighet for energi (REM) innenfor NVE. Gjennom innlemmelse av rettsaktene i EUs tredje energimarkedspakke kan ESA beslutte at ACERs vedtak er EØS-relevante, og derfor også bindende for Norges deltakelse i det indre marked. Selv med noe innflytelse i ACER innebærer dette overføring av makt til et overnasjonalt organ.

Derfor er en tilslutning til EUs energiunion å anse som en suverenitetsavståelse som burde vært behandlet i tråd med Grunnlovens § 115.

Tilsutning til EUs energibyrå per idag ville ikke nødvendigvis ha store konsekvenser i seg selv, men AUF frykter at en slik suverenitetsavståelse svekker den politiske styringen over norske energiressurser. Innlemmelse av rettsaktene i EUs energimarkedspakke kan derfor på lang sikt ha konsekvenser vi i dag ikke kjenner til.

Formålet med ACER er å forbedre mellomlandsforbindelser i kraftnettene slik at utveksling av kraft mellom land blir enklere. AUF støtter dette formålet, men mener likevel at det ikke er ønskelig med suverenitetsavståelse overfor kritisk infrastruktur.

AUF mener det er et grunnleggende prinsipp at befolkningen i Norge skal ha eierskap og råderett over våre naturressurser. Derfor er det viktig at våre naturressurser blir forvaltet av politiske vedtak gjort av folkevalgte organer i Norge.

AUF mener at:

  • Eventuell innlemmelse av rettsaktene i EUs tredje energimarkedspakke må behandles etter Grunnlovens § 115
  • Stortinget ikke skal tilslutte Norge til EUs tredje energimarkedspakke

 

Vedtatt på AUFs sentralstyremøte den 13. februar 2018.

Bli medlem i AUF