Politikk handler om deg, din framtid og dine muligheter - AUF

Politikk handler om deg, din framtid og dine muligheter

Politikk handler om deg, din framtid og dine muligheter. Gjennom høstens valg kan du påvirke hvordan du ønsker at ditt lokalsamfunn skal være de kommende årene. I år er det kommune og fylkestingsvalg. Vi håper du benytter deg av stemmeretten din, sånn at du også kan være med på å forme ditt lokalsamfunn.

Her er AUFs 20 ønsker for ditt lokalsamfunn
1. Barnebillett opp til fylte 18 år. Ikke 16 år slik som det er i mange kommuner i dag.
2. Utvikle et nasjonalt ungdomskort på kollektivtransport med månedspris på 200 kroner.
3. Tilrettelegge for pilotprosjekter for drift av kollektivtransport, som gratis bruk av buss og tog.
4. Sikre tett oppfølging gjennom en ressursnorm på skolenivå der hver skole ikke kan ha mer enn 15 elever per lærer på 1.-4. trinn og 20 elever per lærer på 5.-10. trinn.
5. Tilby rundt 4000 lærere videreutdanning hvert år.
6. Kampen mot mobbing og diskriminering skal ha høy prioritet på skolen og jobbes systematisk med, alle kommuner skal ha en handlingsplan for hvordan de jobber med mobbing.
7. Bruke 20 milliarder kroner til oppussing og oppgradering av skolebygg.
8. Gjeninnføre gratis skolefrukt.
9. Innføre et sunt måltid i skolen for alle elever på barnetrinnet, ungdomsskolen og i videregående skole.
10. Tilføre øremerkede midler i en opptrappingsfase til helsestasjoner og skolehelsetjeneste i alle kommuner.
11. Alle offentlige aktører, kommuner og virksomheter må fastsette klare og forpliktende mål for antall læreplasser i deres regi slik at alle får gjennomført utdanninga si, og samfunnet får nok kvalifisert arbeidskraft.
12. Øke lærlingtilskuddet.
13. Prøve ut en ny ordning, etter modell fra Danmark, med et fond som både staten og bedriftene i bransjen bidrar til. Midlene skal gå til god finansiering av læreplasser i bransjen, men også til å sikre kvaliteten på disse gjennom for eksempel kursing og andre gode tiltak.
14. 2 lærlinger per tusen innbygger, en dobling i forhold til dagens tommelfingerregel.
15. Innføre flere nye valgfag i ungdomsskolen, og kvalitetssikre det faglige utbyttet en får av disse, slik at elevene i større grad får følge egne faglige interesser og får mulighet til å tilegne seg kunnskap på mer praktiske måter.
16. Bidra til mer innovasjon, kreativitet og nytenking blant elevene, blant annet gjennom økt satsing på elev-, ungdoms- og studentbedrifter gjennom kompetansemålene.
17. Alle barn som ønsker kulturskoletilbud skal få det, med god kvalitet og til en rimelig pris.
18. Innføre et nasjonalt kulturkort for barn og unge under 20 år, slik at kultur blir billigere for ungdom.
19. Bygge flere idrettsanlegg, særlig innenfor pressområder, befolkningstette områder og storbyer.
20. Tilby gratis utlån av lokaler, baner og haller.

Høstens valg handler om deg. Det handler om hvordan ditt lokalsamfunn skal se ut. Det handler om din fremtid. Bli med og bestem hvordan den skal se ut.

Bli medlem i AUF