Overgrep - AUF

Overgrep

Sex uten oppriktig samtykke er voldtekt. Hvert år anslås det at mellom 8000 og 16.000 kvinner blir utsatt for voldtekt eller voldtektsforsøk i Norge. 1 av 10 menn har blitt utsatt for en form for overgrep i løpet av livet. Bare en brøkdel av voldtekter ender i anmeldelse, og kun 1% av voldtektsanmeldelsene ender i fellende dom.

Det er flere tiltak som må til for å sørge for flere domfellelser. En sentral innvending er at den norske voldtektsbestemmelsen i straffeloven ikke er i overensstemmelse med internasjonale menneskerettighetsstandarder som pålegger staten å kriminalisere ufrivillig seksuell omgang. AUF mener straffelovbestemmelsen må endres slik at den definerer at all seksuell kontakt skal være frivillig. På den måten kan norsk lovgivning bedre ivareta rettssikkerheten for voldtektsofre. En annen er å styrke politiets voldtektsarbeid- og etterforskning ved å styrke Kripos´ voldtektsgruppe, og sørge for at ekspertgruppen involveres i alle saker.

Partnerdrap utgjør nesten en tredel av alle drap. Forskning viser at muligheten til å stanse vold og drap har vært til stede i 7 av 10 partnerdrap, ved at det har vært kjente voldsepisoder i forkant. I dag er alle norske kommuner er lovpålagt å tilby menn og kvinner et krisesentertilbud.

AUF vil:

  • Intensivere holdningsskapende arbeid mot seksuell trakassering og overgrep
  • Styrke politiets etterforskning av voldtekt, seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner
  • Styrke behandlingstilbudet for mennesker som ikke har begått, men frykter de vil begå overgrep mot barn
  • Opprette en hjelpetelefon og anonym chattetjeneste for mennesker som er i faresonen for å begå overgrep
  • Innføre gratis behandling for alle som har begått eller frykter at de vil begå overgrep
Bli medlem i AUF