Kjøttforbruk- og produksjon

Norge har et økende kjøttforbruk. Storproduksjon av kjøtt har store klimautslipp ved seg. AUF ser de store ulempene ved dagens situasjon og mener at nordmenn må redusere sitt kjøttforbruk. Et annet moment med kjøtt- og kyllingproduksjonen vår er at man bruker store mengder antibiotika på dyr man avler til matproduksjonen vår. Dette kan føre til antibiotikaresistente bakterier og kan potensielt utgjøre en stor trussel for mennesker og dyrs helse. I dag er Norge svært avhengige av soya i produksjonen av kraftfôr.

AUF vil:

  • At norske myndigheter jobber aktivt for å redusere nordmenns kjøttforbruk gjennom opplysningskontoret for kjøtt.
  • At det satses på økologisk kjøttproduksjon, som blant annet innebærer at dyrene ikke fores opp på soya, men på naturlig føde.
  • At mattilsynet pålegger produsenter å merke fisk og kjøtt der dyret har blitt foret opp fôr med antibiotika.
  • Ha en kraftig reduksjon av antibiotikabruk i landbruket.
  • At det ikke tilsettes antibiotika i dyrenes daglige kost, men at det innføres strenge begrensninger som sier at dyrene kun får antibiotika når de blir syke, slik det i dag er i økologisk landbruk
  • At Norge går foran på å forske på alternative proteinkilder
  • At man går sammen med aktørene i landbruket og fiskerinæringen om å finne løsninger for å få ned svinnet under innhøsting