Vi støtter sykepleierne i NSF/NHO-konflikten!

AUF i Hordaland støtter helhjertet sykepleierne i NSF sin kamp for å løfte de lavest lønnede sykepleierne.

NSF iverksatte en streik som ivaretok helsen til pasientene og streikeretten til sykepleierne. Nå svarer NHO med lockout av 501 NSF-sykepleiere. Det mener vi ikke bare er å skyte spurv med kanoner, men er et forsøk på å fjerne sykepleiernes streikerett. 

Hvorfor NHO valgte lockout i akkurat denne arbeidskonflikten er dessverre klart. De bruker lockout for å ramme helsetjenestene slik at regjeringen må gripe inn med tvungen lønnsnemd fordi det kan bli fare for pasienters liv og helse.

Sykepleiere er helt nødvendig for å ivareta pasienters liv og helse, og nå brukes dette mot dem når de forsøker å forhandle seg til høyere lønn. Å bruke lockout slik er i bunn og grunn et forsøk på å frata sykepleierne streikeretten.

NHO viser forakt for trepartssamarbeidet i et forsøk på å kneble sykepleiernes rett til å streike.

Vi forventer at regjeringen skygger banen. Vi er dessverre redd for at regjeringen tvinger gjennom et resultat som ivaretar NHOs interesser, og viser ryggen til de lavest lønnede sykepleierne.

getcomixxx.com
Bli medlem i AUF