Vindkraft

Norge har Europas lengste kystlinje og har et stort potensiale for vindkraft. Aller størst er det ute i havområdene våre. Samlet er det teoretiske potensialet på land og offshore 876 TWh, til sammenligning er Norges totale årlige forbruk ca. 120 TWh. 70 % av dette potensialet finner vi i Finnmark, mens potensialet langs kysten av Nord-Norge er 1,5 ganger så stort som vår totale vannkraftproduksjon pr. år. Norge sitter på stor kompetanse innenfor offshore-industri, og AUF mener at denne må benyttes slik at Norges vindkraftproduksjon vokser. Siden vindkraft er en fornybar energikilde som er svært uforutsigbar er det viktig at man bygger ut vindkraftparker langs hele kysten, slik at variasjonen i vær og vind skaper en jevn kraftproduksjon.

 

Dessverre er det fortsatt dårlige rammebetingelser for vindkraft. I tillegg til at utbygginger er svært kostbare, så er behandlingstiden for konsesjoner alt for lang. AUF vil derfor at det innføres svargaranti på alle konsesjonssøknader på vindkraft innen et år. AUF mener det er nødvending å endre avskrivningsreglene, for slik å gjøre det mer lønnsomt å investere i vindkraft.

 

AUF mener at Norge skal lage en nasjonal vindkraftplan. En slik plan vil fastslå hvilke områder til havs og på land som egner seg best som vindparker på tvers av fylkes- og kommunegrenser. Her vil det også komme frem om det kan oppstå konflikter med naturtyper, økosystemer eller truede arter. Det er et mål at vindkraft skal ha så lite naturinngrep som mulig. AUF mener at det er nødvendig med et slikt styringsdokument for at Norge skal kunne satse og bli en stor aktør innenfor vindkraft. En mulig løsning for å sikre dette er å opprette et statlig selskap for offshore vindkraft.

 

Den lange erfaringen Norge har fra aktivitet på sokkelen har gitt oss unik kunnskap om offshore virksomhet. AUF vil benytte denne muligheten til å sikre Norge en verdensledende posisjon innen offshore vindkraft, gjennom å utvikle ny teknologi for flytende havvindmøller. For å kunne realisere en storstilt satsning på offshore vindkraft er langsiktig tankegang og investering avgjørende. En mulig løsning for å sikre dette er å opprette et statlig selskap for offshore vindkraft.