Urfolk

Det er på verdensbasis 370 millioner mennesker som kan kategoriseres som urbefolkning. Urbefolkninger verden over har historisk sett blitt utsatt for brudd på menneskerettighetene, særlig ved at stater har gitt urbefolkningene dårligere vilkår enn resten av befolkningen, de har fått et dårligere næringsgrunnlag, blitt utsatt for assimilering og gitt dårligere utdanningstilbud. ILO konvensjon 169 skal ivareta urbefolkninger blant annet gjennom rett til tospråklig utdanning og eiendomsrett. AUF mener Norge har et særlig ansvar for å følge opp konvensjonen og være en internasjonal pådriver for at urfolks rettigheter blir ivaretatt.

 

FNs permanente forum for urbefolkningssaker fungerer som et rådgivende organ og jobber for å sette urbefolkningsrettigheter på dagsorden. AUF mener at dette forumets avgjørelser bør ilegges stor vekt og i framtiden få en mer framtredende rolle.

 

Klimaendringene i verden går spesielt utover verdens urbefolkninger. Disse lever tett på naturen, og er ofte helt avhengig av naturressursene for å overleve. Avskoging, smelting av is og utrydning av arter er noen av de faktorene som truer livsgrunnlaget til urbefolkninger rundt omkring i verden.

 

AUF vil derfor:

 

  • at Norge skal ta et særskilt ansvar for å følge opp ILO konvensjon 169
  • at Norge skal være en internasjonal pådriver for at urfolks rettigheter blir overholdt
  • at Norge skal jobbe for større internasjonalt fokus på klimaendringenes påvirkning på urbefolkningene