Universell utforming - AUF

Universell utforming

For at mennesker med nedsatt funksjonsevne av ulik grad, er universell utforming en viktig forutsetning. Universell utforming sørger for mennesker med nedsatt funksjonsevne får muligheten til å bidra i samfunnet.

AUF mener derfor det må bevilges nok penger til å få gjennomført universell utforming ved viktige knutepunkter i samfunnet, slik at alle har samme mulighet til å bevege seg fritt og leve selvstendige liv.

Transporttjenesten (TT-ordningen) for funksjonshemmede er et transporttilbud til funksjonshemmede som på grunn av varig fysisk eller psykisk funksjonshemming ikke kan bruke vanlige kollektive transportmidler. For at alle skal kunne leve aktive liv må TT-ordningen være lik, uavhengig av bosted, også utenfor hjemsted med et fritt antall reiser, ikke bare fritidsreiser som i dag.

AUF vil:

  • At universell utforming må være et ufravikelig krav til all samfunnsplanlegging.
  • At plattformhøyden ved togstasjoner må være standardiserte.
  • At det skal stilles krav til universell utforming ved alle bygg og uteområder.
  • At all kollektivtransport utformes universelt.
  • At TT-tjenesten skal være et statlig ansvar, ikke et fylkeskommunalt.

 

Vedtatt på AUFs landsmøte 2016. Vil du lese mer, se AUFs uttalelser fra landsmøtet 2016. 

getcomixxx.com
Bli medlem i AUF