Ungdomshelse

Et godt helsetilbud til ungdom er viktig for å forebygge, samt for å fange opp unge som sliter. Helsetilbudet må være lett tilgjengelig for unge, og også være oppsøkende. Skolehelsetjenesten er en viktig del av helsetilbudet til ungdom. Denne må styrkes økonomisk og med antall ansatte.

 

Gjennom media og markedsføring fremmes usunne idealer for barn og unge. Unge kan være lettere påvirkelig enn voksne, og det er viktig med strenge regler for markedsføring som er rettet mot ungdom.

 

AUF vil:

  • Styrke samarbeidet mellom helsetjenestene, skole, barnevern, idrett og kulturliv for å skape gode oppvekstsvilkår
  • Innføre et forbud mot markedsføring av usunne produkter som er rettet mot barn og ungdom
  • Strengere markedsføringsregler og tilsyn for å beskytte barn og ungdom for umenneskelige og usunne kroppsidealer, herunder påbud om merking av retusjerte kropper i reklame
  • At regelverket om retusjering av reklamer som bygger på sex og kropp skal bli strengere og følges opp bedre
  • Etablere kampanjer mot kroppspress og dårlig selvbilde, for spesielt grunnskole og videregående skole
  • Ha flere med kompetanse innenfor psykologiutdanning, sosialutdanning og miljøterapeutkompetanse inn i skolehelsetjenesten
  • At det opprettes et nasjonalt kompetansesenter for helsestasjoner og skolehelsetjeneste
  • Lovfeste Helsedirektoratets bemanningsnorm for helsesøstre i skolen, slik Barneombudet anbefaler
  • At alle kommuner skal ha tilbud om helsestasjon for ungdom fra 13 til 25 år
  • Se på muligheten å opprette en e-helsesøstertjeneste