Tog

For at tog skal kunne bli et foretrukket alternativ til persontransport med fly og godstransport med vei ønsker AUF en storstolt utbygging av jernbanen.

Slik AUF ser det må det satses på to fronter. For det første må eksisterende baneskinner og tog opprustes og moderniseres. Flere dobbeltspor må bygges mellom store byer. I tillegg mener AUF at det skal satses på bygging av høyhastighetsbane (250 km/t) på lange strekninger med stort passasjergrunnlag. Jernbaneverkets Høyhastighetsutvalg har konkludert med at en høyhastighetstrasé som binder sammen Bergens- og Stavangerregionen med Sørlandet og Intercity-triangelet vil være bedriftøkonomisk lønnsom. AUF mener det er spesielt viktig å prioritere høyhastighetstog i de regionene. Bare da kan toget utkonkurrere flytrafikken, og kutte stort i klimagassutslippene. AUF mener NSB skal ha monopol på innenlands person- og godstrafikk og sier nei til privatisering av jernbanen.

 

Gjennom å legge mer over fra vei- og lufttransport til jernbane, vil man slippe de naturinngrepene det medfører å bygge ut mangefelts-veier samt at det betyr reduksjon i innlandsutslipp og kollisjoner. AUF mener det er viktigere å bruke midler til vei på å sikre kvalitet og trygghet i det eksisterende veinettet; og heller delegere mer over på utbygging av dobbeltspor på jernbanestrekninger. AUF vil elektrifisere hele det norske jernbanenettet. For å øke effektiviteten og samhandlingen i jernbanenæringen mener AUF at man bør slå sammen NSB og Jernbaneverket.

 

AUF vil:

  • bygge ut InterCity-triangelet og at det kobles på linjer til Stockholm og København.
  • elektrifisere alle eksisterende jernbanestrekninger i Norge.
  • at bevilgninger til drift og vedlikehold av jernbanen holdes på et stabilt og høyt nivå med mål om å ta igjen etterslepet.
  • bygge høyhastighetstog mellom de store byene i Norge.
  • at store jernbaneprosjekter må prosjektfinansieres for å gjøres uavhengige fra årlige bevilgninger over statsbudsjettet. Stortinget må sikre disse prosjektene stabile økonomiske rammevilkår.
  • på sikt utvide Nord-Norgesbanen til Tromsø.