Statens pensjonsfond utland (SPU)

I 2001 ble Statens pensjonsfond utland (SPU) opprettet av Stoltenberg I regjeringen. Målet med pensjonsfondet skal være å spare til framtida, og sikre at fremtidige generasjoner også får gode velferdstilbud. Samtidig skal fondet brukes til å skape en miljøvennlig utvikling, samt at strenge etiske retningslinjer må følges når pengene brukes til investeringer.

 

Handlingsregelen sier noe om hvor mye av fondets avkastning vi kan bruke.  Handlingsregelen er en hjørnestein i norsk økonomi, for norsk velferd og den norske modellen. Den sikrer at vi unngår overoppheting av økonomien, og at framtidas generasjoner også kan nyte godt av ressursenes verdiskaping og bestemme hva det skal brukes til. Om vi når disse målene sikres en trygg, stabil og demokratisk forankret økonomi, nå og i framtida.

 

Over ti år er gått siden SPU og handlingsregelen ble innført, og fondets markedsverdi er nå over 5.000 milliarder kroner. Gjennom disse årene har vi også erfart at avkastningen ikke har vært 4 prosent, slik det ble antatt, den har vært ca. 3,4 prosent.

AUF mener tiden er inne for å justere handlingsregelen ned til 3 prosent. Det er viktig for å nå målene om en sunn norsk økonomi og at vi ikke spiser av selve fondet og framtidas ressurser.

AUF mener at pengene som overføres til statsbudsjettet fra oljefondet skal brukes til fremtidsrettede investeringer i infrastruktur, og ikke olje-relatert kunnskap og forskning. Det vil tilrettelegge for vekst i fastlandsnæringene.

 

AUF vil:

  • At handlingsregelen nedjusteres til 3 prosent
  • Bruke overføringer til statsbudsjettet fra SPU på framtidsrettede investeringer