Skattesystemet

En av forutsetningene for velferdssamfunnet vi lever i er skatteinntekter. AUF mener at et rettferdig skattesystem er et viktig virkemiddel for å nå tre overordnede mål:

 

1: Skattesystemet er først og fremst statens inntektskilde. Det er en forutsetning for velferden vår.  For å finansiere en moderne og god velferdsstat er fellesskapet avhengige av at alle bidrar etter evne.

 

2: Skattesystemet må tilrettelegge for vekst og arbeid til alle. Velferden blir holdt oppe av at folk arbeider i trygge og fremtidsrettede bedrifter. Skattesystemet må tilrettelegge for vekst i næringslivet, spesielt i ikke-petroleumsrelaterte næringer. Forutsetningen for å dele er å skape.

 

3: Skattesystemet skal utjevne forskjeller og skape likhet i samfunnet. Små forskjeller er en viktig forutsetning for et samfunn bygget på tillit, trygghet og frihet for alle. Skattesystemet må være progressivt, slik at alle yter etter evne. På den måten kan vi løfte alle.

 

AUF ønsker å øke det gjeldende skattenivået. De med de aller lavest inntektene skal betale mindre gjennom en økning av bunnfradraget, mens de med de høyeste inntektene og største formuene skal bidra mer til fellesskapet. Skatte- og avgiftssystemet skal bidra til at det lønner seg for folk og bedrifter å være miljøvennlige. Hus skal bli mer energieffektive og produksjonen i bedriftene skal forurense mindre. Gjennom skatte- og avgiftspolitikken kan vi få til et raskt og effektivt grønt skifte i Norges hverdag. Framtidas velferd er avhengige av næringer som kan konkurrere internasjonalt og som er uavhengige av petroleumsnæringens gang. Vi er avhengige av et skattesystem som sikrer vekst i fastlandsnæringen

 

Globaliseringen av samfunnet er en utfordring for skattesystemet i Norge. Mye av det som skattlegges i Norge er mobilt, det kan altså flyttes til utlandet. Det er en utfordring at arbeidsplasser og bedrifter flagger ut til fordel for skatteparadiser. Dessuten foregår mer av handelen og transaksjonene over landegrensene, noe som også krever bredere internasjonale regler for skatt og avgifter.

 

AUF vil:

 • Øke bunnfradraget på inntektsskatten til 2G (utgjør ca. 176.000 kroner per 1. mai 2014), samt redusere satsene for de med de laveste inntektene
 • Justere frikortgrensen i takt med lønns- og prisutviklingen
 • Gjeninnføre en rettferdig arveavgift
 • Øke den årlige avskrivingssatsen for saldoavskrivning for fastlandsindustrien til 30 prosent, noe som vil gjøre det mer lukrativt å investere mer for bedriftene
 • Øke CO2-avgiften til 1000 kroner per tonn CO2 for petroleumssektoren og drivstoff, og fortsette økning videre etter dette er oppnådd
 • Opprette et tredje innslagspunkt for toppskatt, på 1,5 millioner kroner
 • Gjeninnføre ekstra arbeidsgiveravgift på lønn over 16G (utgjør ca. 1,4 millioner kroner per 1. mai 2014)
 • Innføre skatt på finanstjenester
 • Øke skatten på avkastning av kapital- og finansinvesteringer
 • AUF mener at alle kommuner skal pålegges å innføre eiendomsskatt. Inntektene fra dette skal kommunen selv få beholde. Det settes nasjonale maksgrenser for bunnfradrag og minstegrenser for promillesatsen. Utover dette kan kommunene bestemme regelverket selv
 • Innføre en internasjonal tobinskatt
 • At hver krone i en inntekt over 2.000.000 skal skattlegges minst 65 %
 • At maksgrensen for eiendomsskattesatsen økes fra 7 til 9 promille