Rus

Statistikkene over narkotikarelaterte dødsfall er høyere i Norge enn land med mange ganger flere innbyggere. AUF mener tiden er inne for å se på hvilken trygghet og hvilke muligheter velferdsstaten har å tilby en av våre aller svakeste grupper.

 

Kapasiteten i behandlingstilbudet må økes, slik at ventetiden for å få behandling går ned. Det må legges stor vekt på rehabilitering, omsorg og ettervern i kommunen, og på å utvikle lavterskeltilbud.

 

Brukerstyring og brukermedvirkning må være viktige prinsipper i norsk rus- og sosialpolitikk. Alle mennesker skal oppleve å bli møtt med respekt og forståelse for sin situasjon og sine ønsker for eget liv, også rusavhengige. AUF mener at man må gå fra å behandle rusavhengige som kriminelle til å anse rusavhengighet som en lidelse.

 

Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) er betegnelsen på substitusjonsbehandling ved opiatavhengighet, og har vist seg å redusere narkotikaforbruket og dødeligheten og bidra til økt livskvalitet. Kapasiteten ved mange LAR-sentre er imidlertid sprengt, og ventetiden er lang. Vi vet at substitusjonsbehandling redder liv, og derfor må behandlingskapasiteten utvides og kommunene styrke sin oppfølging av pasienter i LAR.

 

Det bør også tilrettelegges for at behandling med andre opiater, blant annet heroin, kan inngå som en del av dagens LAR for brukere som ikke opplever effekt av de nåværende medikamentene i LAR. Behandlingen skal skje ved overvåket inntak under meget streng kontroll og medisinsk oppfølging.

 

Vi vil innføre en modell der de rusavhengige som måtte bli tatt med brukerdoser må møte for en sosialfaglig nemd. Hensikten er at nemden sammen med den rusavhengige skal komme frem til et individuelt tilpasset behandlingsprogram. Behandling og oppfølging er både en rettighet og en plikt for den enkelte som tas for besittelse og/eller bruk.

 

AUF vil ha flere lavterskeltilbud som bidrar til at rusavhengige kommer i kontakt med hjelpeapparatet. AUF ønsker blant annet at det opprettes brukersteder med helse- og sosialfaglig kompetanse i nærheten av åpne russcener. Det vil blant annet forebygge smitte som følge av deling av sprøyter, og risikoen for dødsfall er lavere fordi det er helsepersonell til stede. På disse brukerstedene må rusmidlene også kunne røykes, da for eksempel heroinavhengige oppmuntres til å røyke heroinen fremfor å injisere den, fordi risikoen for overdose er lavere. I tillegg er AUF positive til helse- og overdoseteam, som driver holdningsskapende arbeid, informasjonsarbeid, sårbehandling og utlevering av rent utstyr til rusavhengige.

 

AUF vil:

  •         At brukermedvirkning skal være et viktig prinsipp i rus- og sosialpolitikken
  •         Vurdere om øremerking av midler til rusomsorg i kommunene skal gjeninnføres
  •         Øke de statlige tilskuddene til LAR, slik at kapasiteten kan utvides og flere få behandling
  •         Åpne for å ta i bruk flere opiater i LAR, blant annet heroin, ut fra hva som er medisinsk og faglig best for den enkelte pasient
  •         Endre lovverket slik at behandling erstatter fengselsstraff for bruk og besittelse av brukerdoser. Mengdebegrensninger, som er vanlig i mange land, må innføres.
  •         Videreutvikle sprøyterom til brukersteder med helse- og sosialfaglig kompetanse, der rusmidlene også kan røykes, og at det bør opprettes slike brukersteder og/eller helse- og overdoseteam i kommuner med åpne russcener
  •         Etablere mottaks- og oppfølgingssentre (MO) i kommuner med åpne russcener, der langsiktig oppfølging og koordinering av behandling for den enkelte samles på ett sted
  •         At spørsmål knyttet til bolig og en trygg bosituasjon for den enkelte rusavhengige får høyere prioritet i den enkeltes kontakt med hjelpeapparatet
  •         At forebygging og tverrfaglig samarbeid må styrkes i lokalmiljøer og på skoler