Regnskog

Bevaring av regnskog er et viktig enkelttiltak for å redusere c02-nivået i atmosfæren. Hvert eneste år blir store regnskogsområder hogd ned. AUF ønsker en kraftig internasjonal satsning i arbeidet mot avskoging. Dette er viktig i et klimaperspektiv – men det er også viktig i kampen mot fattigdom, for urfolks rettigheter og ikke minst for å ta vare på det biologiske mangfoldet. Norge har hatt en viktig rolle i FNs regnskogsprogram. Denne ønsker AUF at Norge fortsatt skal ha – og at vi bør trappe opp vår innsats mot avskoging, både økonomisk og politisk. Norge bør bruke internasjonale kanaler for å legge press på at andre land i verden skal bidra økonomisk for å verne regnskog. AUF mener midler brukt på bevaring av regnskog ikke kan avskrives som innsats for å nå de nasjonale klimamålene.

Det biologiske mangfoldet i regnskogen er unikt, og har gitt oss blant annet livsnødvendige medisiner. Fortsatt er det bare liten andel av artene i regnskogen som er kjent, og mange arter dør nå ut før de kjent, før vi vet hvordan det vil påvirke økosystemet og før vi vet hva det kan brukes til. Forskere anslår at 50 000 arter dør ut hvert eneste år. AUF vil at verdenssamfunnet skal bruke mer penger på kunnskap om det biologiske mangfoldet i regnskogen.

Driverne for avskoging er mange og mektige. Etablering av palmeoljeplantasjer er i dag den viktigste drikraften bak avskoging i Indonesia og Malaysia. AUF vil ha et importforbud mot tropisk tømmer  i Norge og forby palmeolje i norske produkter.

AUF vil:

  • at Norge skal trappe opp vår økonomiske og politiske innsats mot avskoging.
  • gi større vern til det biologiske mangfoldet i regnskogen.
  • at arbeidet med bevaring av regnskog alltid skal være i samarbeid med lokale myndigheter, og at det skal være på deres premisser.
  • forsterke innsatsen mot driverne av avskoging, som for eksempel palmeolje og tropisk tømmer.
  • ha et importforbud mot tropisk tømmer i Norge og forby palmeolje i norske produkter. Norge skal innføre tiltak for å hindre import av kjøttprodukter produsert på områder som er nedhogget regnskog.
  • jobbe for en internasjonal merkeordning og forbud av palmeolje.