Psykisk helse

Innsatsen mot psykisk sykdom må styrkes. Den viktigste innsatsen for en god psykisk helse er å forebygge, slik at alle har et godt nok grunnlag til å takle periodevise vonde perioder uten at man trenger behandling. Samtidig må vi anerkjenne at mye tyder på at psykiske helseplager er et folkehelseproblem. Samfunnet må ta på alvor at for mange faller fra videregående skole, er langtidssykemeldte og blir uføre grunnet psykiske vansker.

 

Oppbygning av lavterskeltilbud og forebyggende tiltak må ikke gå på bekostning av å bevare og bygge opp behandlingstilbud i kommuner og spesialisthelsetjenesten.

 

Det er spesielt viktig å sikre et godt tilbud til unge. Ungdom skal ikke måtte vente på behandling når det er behov for dette, og man skal ha mulighet til å motta behandling frem til man er frisk. Midler til å øke kapasiteten må følge enhver behandlingsgaranti.

 

En særlig utsatt gruppe for psykiske helseplager er asylsøkere. Mange har flyktet fra uholdbare forhold, og sliter med traumer og andre psykiske plager. I dag har man ulik rett til behandling avhengig av hvilken fase man er i (transittfase, ordinært mottak og returfase), AUF mener vi har en plikt til å hjelpe syke mennesker i en vanskelig livssituasjon, uavhengig av hvilken fase asylsøkeren befinner seg i, og tilknytningen til Norge.

 

AUF vil at samer bosatt utenfor de samiske kjerneområdene får et tilbud innen psykisk helsevern og rus på eget morsmål. I dag har samer fra hele landet får mulighet til å bli henvist til Samisk nasjonalt kompetansesenter (SANKS). AUF mener det må tilrettelegges mer for at samer bosatt i Oslo får et tilbud innenfor psykisk helsevern og rus.

 

AUF vil:

 • Sikre at midler til forebyggende tiltak og til etablering av behandlingstilbud må fordeles over hele landet
 • At PPT og skolehelsetjenesten får flere ressurser og mulighet til å henvise ungdom direkte til behandling
 • Gjøre forebygging av psykiske lidelser til en del av læreplanmålene om helse
 • At oppbygging av behandlingstilbud til barn og ungdom i kommunene og spesialisthelsetjenesten må prioriteres først, og at finansieringen må gis som øremerkede midler over statsbudsjettet
 • Gi helsesøstre, sosiallærere og personale på helsestasjon for ungdom mulighet til å henvise direkte til det psykiske helsevernet
 • Sikre et ettervern for unge, slik at hvis man kommer inn under psykiske helsevern for barn og unge innen fylte 18 år, må skal man få hjelp der inntil fylte 25 år
 • La ungdom beholde rådgiver og psykolog fra BUP til fylt 25 år om det er ønskelig
 • Overføre personer som har fylt 17 år rett til psykisk helsevern for voksne for å hindre raskt skifte av behandler etter behandlingen nettopp har begynt
 • Sette inn flere tiltak og ressurser for å forebygge selvmord blant personer underlagt psykisk helsevern, og at et system for kartlegging og oppfølging blir innført
 • Ha en offentlig utredning som undersøker sammenheng mellom unges psykisk helse, frafall fra videregående skole og det å havne utenfor arbeidslivet
 • At psykososiale tiltak og tilbud om utredning og behandling må etableres på de arenaene hvor dette kan bidra til forebygging og hvor det er lettere fange opp begynnende psykisk sykdom, som skoler, arbeidsplasser, asylmottak med mer
 • Gi alle asylsøkere rett på psykisk helsehjelp i spesialisthelsetjenesten uavhengig av hvilken fase de er i, noe som også må gjelde ureturnerbare asylsøkere som har fått avslag på opphold
 • Bevilge øremerkede midler til psykolog i kommuner som tar imot flyktninger som har opplevd traumatiske hendelser
 • Gi alle rett til én person i det psykiske helsevesenet som man kan forholde seg til
 • Styrke Samisk nasjonalt kompetansesenter (SANKS)
 • Etablere en SANKS avdeling for psykisk helsevern i Oslo