Overgrep

Voldtekt er et av de groveste og mest traumatiserende overgrep et menneske kan utsettes for. Kun få voldtekter anmeldes og man regner fremdeles med store mørketall. Likevel henlegges 4 av 5 voldtektssaker hos politiet og kun 8 prosent resulterer med domfellelse i retten. AUF mener dette kaller på en massivt opptrappet satsing på å oppklare og straffe denne typen kriminalitet. Omsorgen for ofrene må bedres, og voldtekt bekjempes gjennom blant annet å styrke det nasjonale kompetansesenteret for oppklaring av seksualforbrytelser. Behandlingstilbudet til ofrene må styrkes og oppfølgingen bedres. Videre må det holdningsskapende arbeidet i skolen og i samfunnet for øvrig intensiveres.

 

 

AUF vil:

  • Styrke rettssikkerheten for voldtektsofre.
  • At antallet døgnåpne voldtektsmottak økes for å skape en geografisk tetthet gjennom hele landet.
  • Utvikle handlingsplaner mot voldtekt i alle landets kommuner.
  • Opprette flere krisesentre, og intensivere holdningsskapende arbeid mot seksuell trakassering og overgrep, samt styrke ressursene.
  • Sørge for at personer som utøver vold og overgrep får et behandlingstilbud.