Midlertidige ansettelser

Midlertidige ansettelser er et virkemiddel arbeidsgivere bruker for å sikre seg en fleksibel arbeidsstokk. Denne fleksibiliteten kommer ikke arbeidstakerne til gode. Dersom man er midlertidig ansatt forsvinner rettigheter man ville hatt som fast ansatt. Spesielt for unge i etableringsfasen er det ugunstig da man mister forutsigbarhet og muligheten for å ta opp lån. AUF mener faste ansettelser skal være hovedregelen og bruk av midlertidighet skal begrenses. Midlertidige stillinger fører ikke til flere arbeidsplasser, men kun til at flere mennesker jobber midlertidig.

Utfordringen ligger i de verktøyene fagbevegelsen og arbeidstakere har til å bekjempe midlertidig ansettelse med. I dag må enkeltpersoner selv gå til søksmål dersom de er ulovlig midlertidig ansatt. Dette er ikke enkelt dersom man kun har kontrakt ut måneden og håper på en ny, eller dersom man går på en uforutsigbar ekstrahjelpskontrakt der man blir kontaktet fra dag til dag.

For å få bukt med ulovlig midlertidig ansettelse mener AUF at det bør innføres kollektiv søksmålsrett. Kollektivsøksmålsrett er et viktig tiltak for å motvirke sosial dumping og sikre likebehandling av lønns- og arbeidsvilkår for innleide arbeidstakere. En innføring av dette vil bety et fremskritt i kampen mot sosial dumping.

AUF vil:

  • At faste ansettelser fortsatt skal være hovedregelen i arbeidslivet
  • Innføre kollektiv søksmålsrett for å stanse ulovlig bruk av vikarer og midlertidige ansatte
  • Arbeide for at alle som er ansatte i bemanningsselskaper skal omfattes av garantilønn mellom oppdrag
  • Begrense statens adgang til midlertidig ansettelser gjennom en skjerping av tjenestemannsloven
  • At alle ansatte i bemanningsbyrå skal vikariere for en konkret ansatt ved innleie, og skal ikke ha lavere lønn enn den ansatte

Vil du lese mer, se Arbeidslivsprogrammet 2016, s. 15,  og Arbeids- og inkluderingsprogrammet 2014 s.8.