Menneskehandel

Vår tids slaveri

Millioner av kvinner og barn er ofre for trafficking verden over. De kidnappes av kriminelle for å bli prostituerte i et bordell, eller fraktes til Europa der de må betale tilbake reisekostnader og renter for frakten dit, eksempelvis ved å prostituere seg. Ofrene står ofte i en form for “fiktiv gjeld” til sine bakmenn, som i praksis viser seg umulig å tilbakebetale, og resultatet blir at de ikke finner noen utvei. Menneskehandel innebærer dermed kjøp og salg av mennesker. Man regner med at det finnes rundt 36 millioner ofre for menneskehandel i verden. Også dette er noe som oftest rammer kvinner og mindreårige.

Prostitusjon er vold og overgrep mot kvinner og er ikke en del av siviliserte samfunn. Kvinner og barn traffickeres til Europa i dag for å selge sex. I Norge har vi hatt et forbud mot kjøp av sex siden 2009. Forbudet har ført til at prostitusjonsomfanget i Norge er redusert og etterspørselen er lavere. Unge gutter debuterer ikke seksuelt med prostituerte og loven ser ut til å virke normgivende; holdningene til sex-kjøp har blitt stadig mer negative. AUF mener det er positivt at færre i Norge kjøper sex og at Norge har blitt et mindre attraktivt marked for sex-kjøp. I andre land uten sexkjøpslov er etterspørselen og markedet langt mer omfattende.  En uavhengig evaluering av sexkjøpsloven viser også at Norge uten sexkjøploven ville vært et mer attraktivt land for salg av seksuelle tjenester, sammenliknet med mange andre europeiske land.

Det er ytterst få som prostituerer seg frivillig. De fleste prostituerte tvinges til å drive med sex-salg gjennom menneskehandel om mafiavirksomhet. Andre selger sex på grunn av fattigdom, rusmisbruk eller lignende. I land med bordeller og lovlig sex-kjøp er prostitusjonsmarkedet svært stort. Vold mot prostituerte er utbredt, og å være prostituert er forbundet med stor fare. Stadig flere land forbyr nå kjøp av sex, for å få bukt men utnyttelse av kvinner og barn. Mafiavirksomheten bak prostitusjonsmarkedet flytter sin virksomhet ut av land med forbud, til land det er lovlig å kjøpe sex.
Dette taler for at Norge bør jobber for et internasjonalt forbud mot kjøp av sex. Stadig flere land har nå innført eller vurderer å innføre et forbud mot kjøp av sex. Skal vi få slutt på trafficking av kvinner og sex-kjøp er det etterspørselen som politikken må fokusere på å begrense. AUF mener Norge skal jobbe aktivt for å få alle land til å vedta et forbud mot kjøp av sex i sine land, samt god oppfølging av ofre for trafficking. Kvinner som er og har vært prostituerte må få god medisinsk oppfølging, samt omskolering og karrieremuligheter.
Prostitusjon og trafficking er et stort problem under store internasjonale sportsarrangementer som VM og OL. AUF mener IOC må jobbe systematisk mot prostitusjon som en naturlig del av idrettsarrangementer, og forby at idrettsutøvere og ansatte i IOC kjøper sex.
Etter at jenter befris fra trafficking og hallikvirksomhet er det mange som har problemer med å vende hjem. Å være tidligere prostituert er knyttet til stort stigma, og kombinert med rusavhengighet eller trusler fra hallik, kan det gjøre livet hjemme svært vanskelig. Dessverre blir det enkleste ofte å vende tilbake til prostitusjonen. Norge må jobbe for systematisk oppfølging av ofre for trafficking og tidligere prostituerte, så de får adekvat psykologisk hjelp og ressurser til begynne et nytt liv.

 

AUF vil:

  • at Norge skal jobbe for et internasjonalt forbud mot kjøp av sex
  • ha et forbud mot at soldater skal kunne kjøpe sex
  • at prostituerte og tidligere prostituerte må få god oppfølging, mulighet for utdanning og tilgang til arbeid
  • styrke internasjonalt samarbeid for å avdekke kriminelle nettverk som utnytter kvinner og barn i en sårbar situasjon
  • at WHO i samarbeid med bistandsorganisasjoner, må intensivere helsearbeidet rettet mot kvinner som er utsatt for prostitusjon
  • At man har bedre oppfølgning av prostituerte i Norge og at man i samarbeid med ofre for tvangsprostitusjon prøver å få et bedre overblikk og utfordringene de møter
  • Gjøre det enklere for ofre for menneskehandel å få opphold i Norge, spesielt dersom de samarbeider for å rulle opp kriminelle nettverk og hallikvirksomhet
  • sørge for adekvat psykologoppfølging av nåværende og tidligere prostituerte
  • at IOC skal jobbe systematisk mot prostitusjon som en del av idrettsarrangementer