Matjord og dyrket mark

 

 

Et strengt jordvern er svært viktig for å holde viktige arealer, særlig omkring byer og sentre, i bruk for matproduksjon. Det er nødvendig med enda strammere begrensninger for å ta dyrket og dyrkbar jord ut av produksjon.

Den som driver jord bør i prinsippet eie den, og det bør legges til rette for en utvikling mot bedre samsvar mellom eier og bruker av jord. Tilgang til jord blir viktigere dess større driftsenhetene må være for å oppnå tilfredsstillende økonomiske resultater. Situasjonen i distriktene er at bønder i økende grad leier jord, stadig lengre unna gården, med betydelig transport av fôr og husdyrgjødsel som følge.

AUF vil:

  • At dyrka mark og matjord skal ikke bygges ned.

 

Vedtatt på AUFs landsmøte 2016. Vil du lese mer, se AUFs uttalelser fra landsmøtet 2016.