Likestilling i akademia

Kvinner er sterkt underrepresentert i akademia. Kun 20 prosent av lederne ved universiteter og høyskoler i Norge er kvinner. Dersom det går i samme tempo som det har gjort til nå, vil det ta 75 år før det er 50 prosent kvinnelige (høyere) vitenskapelig ansatte. Det er ikke bra nok. Når det over så mange år har vært kjønnsforskjeller ved de norske vitenskapelige miljøene, er det på tide å innføre radikal kjønnskvotering. Kjønnskvotering skal finne sted til universitetene har minst 40 % kvinner blant de vitenskapelige ansatte.

Universitetene må også pålegges å se på hvilke strukturer som skaper disse kjønnsforskjellene. Det er en utfordring at et kjønn er sterkt underrepresentert på en del studier. Universitetene og høgskolene har et samfunnsansvar for å utdanne det samfunnet etterspør. AUF ønsker en så representativ studentmasse som mulig, og vil derfor innføre kjønnspoeng og likestillingsstipend på studier der et kjønn er representert med under 30 prosent.

AUF vil:

  • Innføre radikal kjønnskvotering ved ansettelser til vitenskapelige stillinger ved universitetene.
  • Pålegge universitetene å gjennomgå egne strukturer, med mål om å fjerne mekanismene som ekskluderer kvinner.
  • At universitetene skal drive et aktivt holdnings- og rekrutteringsarbeid for å skape en mer likestilt arbeidsplass.
  • Gi ekstra bevilgninger til institusjoner som ansetter kvinnelige forskere ved institusjoner med lav kvinneandel.
  • At universitetene må ha en kritisk vurdering av utlysningsprofil – utlysningstekst, søke bredere og mer eksternt, oppfordre søkere av underrepresenterte kjønn om å søke, ha både mannlige og kvinnelige kontaktpersoner i utlysningen.
  • At universiteter og høyskoler tilbyr karriereplanlegging, nettverkssamlinger og tettere oppfølging av kvinnelige vitenskapelig ansatte.