Kullkraft

Kull er en av de verste fossile energikildene vi har. I dag utgjør kullkraftverk ca. 40% av verdens totale elektrisitetsproduksjon, og står for en stor andel av klimagassutslippene. I tillegg til massive klimagassutslipp er utslippene også skadelige for fisk og dyr som blir forgiftet. AUF er derfor i mot kullgruvedrift på norsk jord, og mener at global kullkraft skal utfases gjennom et internasjonalt forbud.

 

AUF ønsker en fortsatt sterk norsk tilstedeværelse på Svalbard. Vi tror ikke fremtidens samfunn vil etterspørre mer kull og vi mener det passer seg dårlig at Svalbard, som er spydspissen i nordområdepolitikken og en av de plassene i verden som blir hardest rammet av klimaendringer, skal drive kullutvinning og drives av to forurensende kullkraftverk. AUF mener man ikke skal gi nye konsesjoner til kullutvinning på Svalbard og at vi i tiden frem mot nedleggelse av eksisterende gruver skal  bygge nye ben for lokalsamfunnet, for at vi også i fremtiden kan hevde suverenitet på øygruppen.

 

AUF mener kraftverket i Longyearbyen skal legges ned og erstattes av fornybar energi for å sende et tydelig signal til verdenssamfunnet om at vi kan klare oss uten kull. Tilsvarende krav må bli stilt ovenfor russiske myndigheter som driver kraftverket i Barentsburg.