Klimaflyktninger

FNs klimapanel anslår at 150 millioner mennesker innen 2050 vil kunne være på flukt som følge av klimaendringer. Vi vet hvilke områder som rammes hardest av klimaendringene, og det må planlegges for at disse skal få en god og sikker beskyttelse. AUF mener at det må legges mer ressurser i å forebygge og redusere konsekvensene av naturrelaterte katastrofer.
Dagens flyktningkonvensjon gir beskyttelse til de som har flyktet fra forfølgelse grunnet sosial tilhørighet, politisk oppfatning, etnisitet, nasjonalitet og religion. Dette betyr at klimaflyktningene ikke er beskyttet under dagens konvensjon. Fordi klimaflyktninger sjelden beveger seg over landegrenser vil de bli betegnet som internt fordrevne flyktninger. AUF mener at det må lages en tilleggskonvensjon som omhandler klimaflyktninger og at Norge skal gå i front for dette arbeidet. AUF mener Norge årlig bør ta imot minst 5000 klimaflyktninger.