Fraværsgrensa

Fra og med skoleåret 2016/2017 har regjeringen innført en nasjonal fraværsgrense. Dette er en svært rigid ordning som ikke ivaretar de svakeste elevene. Vi frykter disse elevene vil rammes hardest og presses ut av skolen med dagens ordning. Fastleger har opplevd et rush av elever, som risikerer å stryke i et fag om de ikke får en legeattest. Dette virker mot sin hensikt. AUF mener vi må ha tillit til at læreren kan finne hensiktsmessige løsninger selv. Vi mener regjeringas fraværsgrense starter i feil ende og vi vil heller sette i gang tidlige tiltak som forhindrer fravær. AUF mener at det eksisterende lovverket for fravær må revideres og klargjøres, og at dagens rigide fraværsgrense fjernes.

AUF vil:

  • Fjerne den nasjonale fraværsgrensa.
  • Ha en helthetlig gjennomgang av lovverket knyttet til deltakelse og fravær i norsk skole.
  • Gjennomføre forskningsprosjekter om fravær i skolen for å innhente mer kunnskap om hva som faktisk fungerer mot fravær.
  • Ha en nasjonal gjennomgang av lærerfrie timer, slik at retningslinjene blir like over hele landet.
  • At elever skal kunne stryke timesfravær, og ikke bare dager.
  • Innføre politisk fravær i ungdomsskolen.

 

Vedtatt på AUFs landsmøte 2016.