Foreldrepermisjon

AUF mener at begge foreldre er like viktige omsorgspersoner i barnets liv. Gjennomgående tar mødre mer ansvar for omsorg av barn enn fedre, for eksempel ved at de er mer hjemme med sykt barn. Finansieringen av foreldrepermisjonen blir hovedsakelig gjennomført av bedriftene. AUF mener staten skal ta en større del av regningen, for å sikre mer likestilling i arbeidslivet der kvinner allerede er utsatt til fordel for menn.

For at begge foreldre skal ha lik rett til tid med barnet sitt, og at barnet skal ha foreldrene like mye til stede fra begynnelsen, ønsker AUF å gå inn for en todeling av foreldrepermisjonen.

AUF vil:

  • At foreldrepermisjonen todeles med en del til hver an foreldrene.
  • At ni uker forbeholdt mor i forbindelse med fødsel beholdes og ikke regnes med i den todelte foreldrepermisjonen
  • At staten skal finansiere store deler av foreldrepermisjonen
  • Innføre minsteytelse for foreldrepenger tilsvarende 2G i tråd med Skjeieutvalgets anbefaling

Vil du lese mer, se AUFs Arbeidslivsprogram 2016, s. 21