Eldreomsorg

AUF mener alle skal ha rett til en trygg, opplevelsesrik og verdig alderdom. All eldreomsorg skal ha som hovedmål å gi de eldre et best mulig liv. En positiv konsekvens av den gode velstanden i Norge er at levealderen stadig øker, noe som gir en voksende eldre befolkning. Og selv om også framtidas eldre kommer til å være sprekere og klare seg lengre på egenhånd, vil norsk eldreomsorg kreve større ressurser i framtida.

 

AUF mener at eldreomsorgen skal være et offentlig ansvar, og slik underlagt demokratisk kontroll. Eldreomsorg skal i hovedsak drives av det offentlige og ideelle organisasjoner. AUF er positive til bruk av ideelle organisasjoner som et supplement til det offentlige, og mener andelen eldreomsorg som drives av ideelle organisasjoner kan økes i takt med at en reduserer bruken av kommersielle aktører. AUF mener at hver krone som brukes på eldreomsorg skal brukes til å gi best mulig kvalitet for brukeren. Derfor er AUF motstander av at eldreomsorgen skal drives av private selskaper med mål om profitt.

 

Kvaliteten på omsorgen som gis henger også sammen med arbeidsforholdene til de ansatte i sektoren. De ansatte i helse- og omsorgsyrker skal ha organiserte arbeidsforhold og at deres rettigheter som arbeidstakere skal ivaretas. AUF vil ha bort den såkalte «stoppeklokkeomsorgen», og gi de ansatte mer tid til å gi eldre pleie og omsorg. Til det trengs økt grunnbemanning. Datasystemer for rapportering og journalføring innrettes slik at de er brukervennlige og effektive, for at de ansatte skal kunne bruke mest mulig av sin tid på jobb sammen med brukerne. I framtida kommer norsk eldreomsorg til i større grad å bli avhengig av arbeidsinnvandrere i sektoren. AUF mener derfor at tilbud og krav om norsk språkkompetanse må styrkes for å gi pasientene et godt tilbud.

 

AUF mener en må være villige til å se på alternative arbeidstidsordninger i enkelte deler av eldreomsorgen der det kan være hensiktsmessig, og er positive til forsøksprosjekter med lengre vakter og tilsvarende lengre friperioder på for eksempel demensavdelinger ved sykehjem, slik at brukerne får færre personer å forholde seg til i løpet av en dag. AUF mener slike løsninger må forankres godt hos de ansatte, i tillegg til at de må sikre best mulig omsorg for brukerne, og at det i første omgang settes i gang prøveprosjekter.

 

AUF vil:

 • Øke grunnbemanningen i eldreomsorgen
 • At det skal utarbeides en bemanningsnorm for institusjoner i eldreomsorgen
 • Sette i gang prøveprosjekter med alternative arbeidstidsordninger i enkelte deler av eldreomsorgen der det kan være hensiktsmessig med færre vaktbytter og mer kontinuitet i personalet som er på jobb til enhver tid. AUF ser viktigheten av fagbevegelsens vetorett i saker om unntak fra arbeidsmiljøloven og vil bevare denne retten.
 • Ha egne aktivitørstillinger på alle sykehjem
 • Ha økt bruk av sansehager og andre livskvalitetsfremmende tiltak for personer med demens
 • Tilby elever i ungdomsskolen og den videregående skolen sommer- og helgejobb som aktivitører på sykehjem, med hensikt å få flere ungdommer til å velge utdanninger innen helse- og omsorgsyrker
 • Ha fadderordninger mellom barnehager, skoler og sykehjem
 • At alle ufaglærte i eldreomsorgen må gjennomgå obligatoriske kurs som den enkelte kommune skal tilby og at alle ufaglærte skal ha mulighet til å ta fagbrev
 • Ha bedre kontrollrutiner knyttet til ulovlig medisinutdeling
 • Forenkle systemer knyttet til rapportering og journalføring
 • Utvikle bruken av terapidyr i eldreomsorgen