Ekstremisme og radikalisering

AUF anser trygghet som en grunnleggende betingelse for frihet. Ingen er frie uten at de også opplever trygghet fra vold, utbytting, katastrofer og andre former for ekstrem risiko. Et samfunn der folk har tillit til hverandre, beslutningstakere og viktige fellesinstitusjoner, er et tryggere samfunn hvor tilbøyeligheten til antisosial atferd og lovbrudd er mindre. Små sosiale forskjeller, nærhet, demokratisk deltakelse og felles møtepunkter mellom ulike mennesker i samfunnet, er grunnleggende for denne tilliten. Stilt overfor nye trusselbilder og risiko er det derfor viktig at vi ikke ledes til å ta drastiske og lite velbegrunnede grep som undergraver de elementene som i utgangspunktet har gjort det norske samfunnet til et samfunn kjennetegnet av tillit og trygghet.

Ekstremisme kan ha sitt opphav mange ulike steder. Faktorer som arbeidsledighet, fraværende mulighet til utdanning og langvarig tilværelse i flyktningleirer bidrar til at ungdommer lettere ledes inn til ekstreme miljøer. Det individuelle aspektet ved radikalisering gjør det utfordrende å skape internasjonale strategier, desto viktigere er det å støtte om organisasjoner som jobber lokalt med denne utfordringen. Norge bør være et foregangsland i arbeidet med gjennomføringen og praktiseringen av FN-resolusjon 2250 «Youth, peace and security», som har som hensikt å bistå organisasjoner ledet av ungdom i deres arbeid med blant annet demokratibygging og konfliktløsning.

AUF vil:

  • At det skal opprettes skjermede skoler for barn som blir tvunget til å være barnesoldater.
  • At det skal opprettes institusjoner for fysisk og psykisk oppfølging av tidligere barnesoldater.
  • At Norge bør være et foregangsland i arbeidet med gjennomføringen og praktiseringen av FN-resolusjon 2250 «Youth, peace and security».
  • At etterretningssamarbeidet mellom europeiske etterretningsorganisasjoner skal formaliseres og sørge for effektiv informasjonsdeling mellom land.
  • At Norge, gjennom målrettet bistand og dialogarbeid i internasjonale fora, skal være et foregangsland i å bekjempe ekstremisme og radikalisering.
  • Støtte sivile organisasjoner som arbeider mot ekstremisme.

Vil du lese mer om AUFs politikk på ekstremisme og radikalisering kan du finne dette på side 50 i AUFs internasjonale program, vedtatt på landsmøtet i 2016.