Dyrevelferd

AUF ønsker at dyr i Norge skal ha det så bra som overhodet mulig, og ønsker en styrking av dyrevelferden innen en rekke områder. Alt for mange dyr som lever under svært dårlige forhold. Forbrukernes interesse for dyrs velferd er stadig økend og dette er et tema som både interesserer forbrukere, politikere og kanskje mest av alt, media. Likevel er ikke dyrenes velferd i Norge god nok slik det er den dag i dag. AUF ønsker en omfattende bedring av dyrenes velferd og ønsker å styrke dyrevelferden både for husdyr, kjæledyr og eksotiske dyrearter i Norge.

AUF vil:

 • Styrke dyrevelferden i Norge

Pelsdyrnæringen

Pelsdyrnæringen er en liten næring som har vist seg å ikke ivareta dyrenes velferd. Det har over en årrekke blitt dokumentert svært omfattende og alvorlig dyremishandling på norske pelsfarmer. AUF mener subsidier må stanses og at pelsdyrnæringen avvikles.

AUF vil:

 • avvikle og forby pelsdyrnæringen i Norge
 • innføre importforbud av pels
 • at Norge skal jobbe aktivt for internasjonal avvikling av pelsdyrfarmer

 

Forsøk på dyr

Testing og forsøk på dyr er i dag svært vanlig. AUF vil begrense bruken av dyreforsøk og på sikt forby. AUF mener forsøk på dyr til medisinske formål kun skal brukes når det er helt nødvendig og i tilfeller hvor det ikke finnes andre alternativer. AUF vil spesielt forby bruk av forsøk på dyr til kosmetiske formål. Inntil dette realiseres skal alle varer testet på dyr merkes.

AUF vil:

 • forby forsøk på dyr med unntak av medisinske formål
 • innføre importforbud av kosmetikk testet på dyr

 

Tilsyn av dyr
I dag er det Mattilsynet som har ansvaret for dyrevelferd i Norge. AUF mener de ikke har klart å ivareta oppgavenene rundt dyrs velferd på en god nok måte. Likevel ønsker ikke AUF å opprette eget dyrepoliti. Eksisterende lovverk må forbedres og styrkes ytterligere.

AUF vil:

 • Opprette en selvstendig instans med ansvar for dyrevelferd

 

Dyr i sirkus
Eksotiske dyr har tradisjonelt vært en stor del av en sirkusforestilling i Norge. Disse dyrene er i alle hovedsak importeres, og med det skapt for helt andre miljø og klima enn det de opplever i et sirkus. Dyrene er ikke skapt for å fungere som underholdning for andre, og mye reising og mange timer tilbrakt i bur fører til stress og unaturlig atferd. AUF mener at sirkuslivet umulig kan tilfredsstille eksotiske dyrs velferdsbehov og ønsker å forby bruken av dette i Norge. Allerede eksisterende sirkusdyr skal tas vare på, på en god og forsvarlig måte inntil deres naturlige død. Det skal heller ikke avles opp nye dyr.

AUF vil:

 • Forby bruk av eksotiske dyr i sirkus

 

Landbruk og husdyr

AUF ønsker at landbruksnæringen produserer sunn og god mat, som ikke utsetter dyr for unødvendig lidelse. Et sterkt landbruk er ikke uforenlig med god dyrevelferd.

Genetisk manipulasjon og avl

AUF mener alt for mange dyr aktivt avles opp med abnormal vekst, kun for at det skal være lønnsomt for industrien og bonden. Flere kyllingraser har for tungt brystparti og stor kjøttfylde som gjør at kroppen blir for tung for skjelettet. Mange opplever beinlidelser, belastningsskader og dårlig helse.

Utemuligheter og bevegelse

Mange dyr har begrenset eller ingen mulighet til å bevege seg utendørs. Det er en betydelig hemming på dyrevelferden at de ikke får leve ut noen av sine naturlige instinkter.  AUF mener alle gårdsdyr må ha mulighet til et minimum av bevegelighet.

AUF mener at:

 • Det må innføres makskrav på hvor mange dyr det er lovlig å oppholde på et gitt areal

 

Transport av dyr og mobile slakterier

I Norge dør 100.000 dyr under transport årlig og mange får betydelige skader. Lange reiseveier og liten plass fører til ubehag hos dyrene. I tillegg til lang reisevei mener AUF det er uheldig at ventetiden på selve slakteriet i enkelte tilfeller er for lang og er derfor positive til mobile slakterier. Slaktemetoder som medfører minst mulig frykt og ubehag hos dyrene må prioriteres.

AUF vil

 • Begrense transport av dyr
 • Ha økt bruk av mobile slakterier i Norge

 

Oppdrett av dyr

Ekstremavl på rasetypiske kjennetegn som skaper store helseplager for dyr (da spesielt hund) har de siste årene blitt ansett som kanskje en av de største utfordringene for dyrevelferden. I dyrevelferdloven er det påbud om at oppdrett og avl av dyr skal bidra til dyr med god funksjon. Dette er et prinsipp som har vært gjeldende i en årrekke, men det har derimot ikke vært konsekvenser på overtredelse av dette.

AUF mener at dyrs helse og velferd må prioriteres fremfor hva som blir premiert på utstillinger. Reglene for oppdrett på dyr og kravene til oppdretterne må strammes inn slik at man i fremtiden avler opp friske dyr, fremfor spesifikke egenskaper ved utseendet.

AUF vil:

 • At det innføres tydelige kompetansekrav til oppdrettere.
 • At offentlige myndigheter starter tiltak mot den ekstreme rendyrkingen og innavlen av ulike dyrearter, slik at man ivaretar dyrets helse og velferd.
 • Innføre strengere straff ved brudd på avlspåbudet.