Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Brukerstyrt personlig assistanse har til hensikt å gi mennesker med nedsatt funksjonsevne og behov for assistanse mulighet til å leve selvstendige og aktive liv. Dette tilbudet er rettighetsfestet, men mangler instrukser knyttet til varighet og utforming for den enkelte, noe som betyr at tjenesten praktiseres ulikt fra kommune til kommune. Derfor ønsker AUF at det innføres instrukser som gir likebehandling over hele landet og som tillegger den enkelte brukerens ønsker større vekt ved tildeling av timer.

AUF vil:

  • At kommunenes BPA-vurderinger skal bygge på den enkeltes ønske om assistanse.
  • At det skal lages klare retningslinjer for BPA-ordningen, for å sikre lik praksis over hele landet.

 

Vedtatt på AUFs landsmøte 2016. Vil du lese mer, se AUFs uttalelser fra landsmøtet 2016.