Biologisk mangfold

Utenom klimaendringene er tap av biologisk mangfold det største miljøproblemet. For AUF er det viktig med mer kunnskap om det biologiske mangfoldet, og hvilke trusler det står ovenfor. Den siste rapporten fra FNs klimapanel slår fast at mange arter både til lands og til havs står i fare for å dø ut på grunn av de menneskeskapte klimaendringene. Det biologiske mangfoldet vil kunne bli et alvorlig offer for klimaendringene. For AUF er det spesielt viktig å ta vare på utsatte arter.

 

«De prioriterte artene» er den mest omfattende beskyttelsen en art kan ha i Norge. Dette innebærer at det er forbudt å ta ut, skade eller ødelegge individer av arten. For flere av de prioriterte artene må også deres økologiske funksjonsområde tas vare på.

 

I dag har vi åtte arter som har status som prioritert art, til tross for at rødlista inneholder mange arter som er nesten utryddet. AUF mener at Norge bør ta et ansvar for å gjennomføre sine forpliktelser for å hindre ødeleggelsen av det biologisk mangfoldet, og vil derfor at alle de mest utsatte artene må få beskyttelse som prioritert art.Naturmangfoldsloven i Norge blant de beste i verden, og gir viktig vern av det biologiske mangfoldet. AUF vil forsvare dagens naturmangfoldsloven mot en mer liberal tolkning.

 

AUF vil:

  • Ta vare på naturmangfoldsloven
  • Få flere arter inn som prioriterte arter
  • intensivere arbeidet med systematisk kontroll og eventuell utryddelse av svartelistede arter.
  • Norske våtmarksområder som er oppført i den internasjonale Ramsar-konvensjonen må sikres.