Barnevernet

Alle barn har rett på en god oppvekst og familien er den naturlige base for dette. Det offentlige har et ansvar for at alle barn vokser opp i trygge omgivelser, og å ta vare på barn som blir utsatt for omsorgssvikt, overgrep eller har atferdsvansker. Barnevernet skal være et sikkerhetsnett og gripe inn der hvor det er nødvendig for ivareta barns oppvekstvillkår. Barnets beste skal alltid være det grunnleggende prinsippet i barnevernet.

 

For at barnevernet skal kunne utføre sine oppgaver optimalt, kreves tilstrekkelig med både ressurser og kompetanse. Både organisering og tildeling av ressurser må gjenspeile hvem som er tettest på brukerne, i dag er dette det kommunale barnevernet. Det statlige barnevernet skal være et overordnet organ, som et støtteapparat for kommunalt barnevern med et særansvar for økonomi, kompetanse og koordinering.

 

For AUF er det viktig at kontinuiteten ivaretas i barnevernet. Derfor er AUF for å avskaffe anbudsordningene på barneverntjenester. Anbudsprosesser gjør at barns oppvekstsvilkår blir mindre forutsigbare. Privatisering og konkurranseutsetting fører til svekking av kompetansemiljøer og svekker de ansattes muligheter for faglig utvikling i sine stillinger.

 

AUF vil:

 • Avvikle anbudsordningen innen barnevernet, og erstatte de kommersielle aktørene med offentlige eller frivillige ikke-kommersielle aktører
 • Styrke økonomien i det kommunale barnevernet, og øremerke midlene som bevilges kommunene
 • Utvide retten til ettervern fra 23 til fylte 25 år og at de to siste årene sees på som en overgangsfase der andre institusjoner blir koblet til (nav, psykisk helse e.l.) og at man prioriterer samarbeidsmøter med disse
 • At det statlige barnevernet opprettholdes med et særtjenesteansvar
 • At alle barnevernstjenester skal ha en minimumsbemanning på 5 årsverk, og at dette sikres gjennom en regionreform
 • Sette en maksgrense for antall saker en saksbehandler kan ha i barnevernet
 • At alle ansatte i barnevernet må sikres muligheter til veiledning, etterutdanning og videreutdanning
 • Bruke kjønnskvotering for å få flere menn inn i sosialfaglige utdanninger, som sosionom og barnevernspedagog
 • Forbedre og styrke koordinering mellom barnevernet, BUP og NAV slik at færre faller utenfor arbeidslivet i voksen alder
 • At det åpnes en døgnåpen direktelinje til barnevernet, slik at de som trenger det har større mulighet til å få den hjelpen de ønsker
 • At alle barn skal få opplyst at de har rett til innsyn i sin egen sak etter at de har fylt 15 og unntakene loven gir mulighet for kun skal benyttes i svært spesielle tilfeller
 • Ha et obligatorisk turnusår i sosialarbeiderutdanningen
 • At sosialarbeidertittelen må vernes av autorisasjon på linje med andre yrker i sosialsektoren
 • Satse mer på rekruttering av fosterforeldre og at disse får en god opplæring
 • Jobbe for at flere enslige og likekjønnede par blir vurdert og akseptert som fosterforeldre
 • At det tilstrebes at søsken plasseres i samme fosterfamilie eller adoptivfamilie
 • At barna får faste saksbehandlere i barnevernet
 • Samordne det økonomiske ansvaret for, og koordinering av fosterhjem i kommunene og BUF-etat
 • At barn som er tvangsflyttet skal ha krav på samvær med biologiske søsken også når de biologiske foreldrene er fratatt all omsorgsrett og at dette skal være hjemlet i barnevernloven
 • Sikre at ansatte i barnehage og skole har god nok kunnskap i å oppdage omsorgssvikt og vold i nære relasjoner og gode rutiner for melding til barnevern og politi ved slik mistanke
 • At barnets beste skal gå foran det biologiske prinsipp og at dette presiseres i barnevernloven
 • Kommunen skal kunne ta over det helhetlige ansvaret for barnevernstjenesten dersom de kan vise til gode resultater
 • Det skal opprettes en uavhengig evalueringskommisjon som skal evaluere barnevernets arbeid
 • At det skal utføres jevnlige brukerundersøkelser for barn under barnevernets omsorg, samt andre berørte barn, for å kartlegge hvordan barn og unge opplever å bli møtt og kommunisert med