Barnehage

Barnehagene er med på å gi barn en trygg og god start på livet. Barnehagene er en av de viktigste institusjonene vi har for barns sosiale utvikling i tidlig alder, for likestilling og for integrering. Det er viktig at barnehager er et lavterskeltilbud som flest mulig benytter seg av. For å gi alle et reelt barnehagetilbud må maksprisen holdes lavest mulig. AUF ønsker på sikt gratis barnehage til alle. AUF mener at det første steget er å sikre gratis og obligatorisk barnehage for alle 5-åringer.

Barn lærer gjennom lek og aktivitet. Barnehagen er sentral i språkopplæringen til barna, ikke gjennom lærerstyrt undervisning, men gjennom sosial interaksjon med andre barn og voksne. AUF ser verdien av flerspråklighet, og barn med et annet morsmål enn norsk skal sikres muligheten til å utvikle begge språk. Sosial samhandling i barnehagen vil stimulere til norskopplæring.

AUF ønsker språkkartlegging av barn, men ikke kunnskapstesting og måling av barn i barnehagene.Barna skal lære grunnleggende ferdigheter som å telle og alfabetet. Gjennom å gjøre ett år med barnehage obligatorisk sikres barna like muligheter og et bedre grunnlag før de starter på skolen.

AUF vil:

 • Innføre gratis barnehage fra året barnet fyller fem, og på sikt gjøre barnehage gratis for alle norske barn, inkludert barn som venter på svar på asylsøknad
 • Innføre obligatorisk barnehage for femåringer
 • Gi gratis kjernetid i barnehager i områder med levekårsutfordringer
 • Fjerne kontantstøtteloven
 • Innføre en lov som hindrer barnehageeiere å ta ut utbytte
 • At alle private barnehager skal tilslutte seg nasjonale tariffavtaler som regulerer de ansattes rettigheter
 • Innføre løpende barnehageopptak
 • At søsken garanteres plass i samme barnehage
 • Opprette en stipendordning for videreutdanning av ansatte for førskole- og pedagogikkutdanning
 • At alle barnehager skal være offentlige
 • At det skal finnes flere veier til tilliten barnehagelærer, spesielt for de som har jobbet ufaglært i bransjen i mange år. Veiene kan innebære å gjøre om arbeid til godkjent praksis, helgesamlinger eller å jobbe med en mentor.

Vil du lese mer, se AUFs Arbeidslivsprogram 2016 s.22, og Velferdsprogrammet 2014 s.5