Avfall

Gjenvinning og sortering av søppel gir stor miljø- og klimagevinst. Det skal være enkelt å gjenvinne og å kildesortere. All avfallslevering skal være gratis. AUF mener kommunene skal være lovpålagt å ha en kildesortert innsamling av avfall fra husholdninger, institusjoner og bedrifter, hvor minstekravene er papir, plast, biologisk avfall, glass og metall og restavfall. Det er også en forutsetning at all behandling av avfall foregår lokalt. AUF mener interkommunale samarbeid må på plass for å sikre at oppgaver innen avfallshåndtering ikke eksporteres over lengre avstander. Panteordningen for flasker har vist seg å fungere svært bra. AUF vil innføre panteordninger for flere type produkter, eksempelvis elektronikk og batterier.

 

7 % av verdens petroleumsforbruk er knyttet til plast og plastproduksjon. For å nå mål om kutt i utslipp av klimagasser, må vi finne nullutslippsalternativer til fossile løsninger. En av disse mulighetene er plast laget fra biologisk materiale, nemlig bioplast. Ifølge European Bioplastics kan om lag 85 prosent av all plast teknisk sett erstattes med biobasert plast. Produksjon av bioplast fra tømmerråstoff er interessante næringsmuligheter for Norge, slik det gjøres allerede hos Borregaard Group. AUF ønsker større fokus på slike muligheter hvor Norge kan hevde seg innen forskning på og produksjon av miljøvennlige alternativer.

 

AUF vil:

  • tillegge en engangsavgift og på sikt utfase bruk av plastposer.
  • øke panten og at ordningen skal utvides til også å omfatte elektronikk og andre emballasjekrevende forbruksvarer.
  • at alle store byer skal være koblet på et optisk sorteringssystem for avfallshåndtering.
  • utarbeide en nasjonal strategi for bioplast
  • øke innsats mot marin forsøpling.
  • ha mer miljøvennlige avfallsbiler.
  • jobbe for en europeisk panteordning.