Asyl- og flyktningbarn

Mange barn vokser opp på asylmottak. Asylmottakene er i liten grad tilrettelagt for barn og unge. Saksbehandlingen for barnefamilier må prioriteres, slik at minst mulig av barndommen tilbringes på mottak. God barnefaglig oppfølging er viktig på mottakene.

 

AUF vil:

  • Opprette egne avdelinger på asylmottak for kvinner og barn, og at asylsøkende familier får tilbud om bolig utenfor asylmottaket
  • Gi asylsøkere og ureturnerbare rett på barnehage og videregående skole
  • At det opprettes en enhet som har ansvar for å koordinere og følge opp de ulike instansenes arbeid i forbindelse med forsvinninger av barn fra mottak
  • Ha en bedre og mer tilpasset vergeordning
  • Ha prøveprosjekter med ”asylvenner” der asylmottak, skoler og frivillighet samarbeider om å skape arenaer der unge på asylmottak kan komme inn i lokalmiljøet og bli kjent med andre på samme alder