Likestilling og inkludering

Alle mennesker som bor i landet vårt er en del av det norske fellesskapet. I det fellesskapet tar vi vare på hverandre.

Vi kan ikke akseptere rasisme, fremmedfrykt, kjønnsdiskriminering eller diskriminering av homofile, bifile, lesbiske og transpersoner. Det handler om at vi som samfunn må respektere mennesker som er annerledes enn oss selv, og ta vare på hverandre. Det er bare slik samfunnet vårt blir trygt og rettferdig for alle.

Likestilling og inkludering handler om hver og en av oss – våre grunnleggende rettigheter og muligheter. En politikk for likestilling og inkludering må bekjempe alle forhold som hindrer mennesker i å leve lykkelige liv, uansett hvem de er eller hvor de kommer fra. Derfor mener AUF at aktive tiltak for likestilling og inkludering er nødvendig. Vi jobber for et samfunn hvor det ikke er nødvendig å bruke kjønnskvotering for at kvinner skal ha like muligheter som menn, men vi er ikke der i dag.

 

Likestilling og inkludering handler om at vi som mennesker skal være frie til å leve lykkelige og selvstendige liv. De aller fleste mennesker i landet vårt har store muligheter og gode rettigheter i livet, men ikke alle. Vi er opptatt av de som faller utenfor. Vi tror på at svake grupper består av sterke mennesker som bare trenger mulighetene og rettighetene til å skape en bedre fremtid for seg og sine. Derfor ønsker vi et samfunn som er mer imøtekommende for mennesker på flukt, et samfunn som stiller opp for rusavhengige, som tar kampen for en bedre psykisk helse blant ungdom og som ikke stopper opp med likestillingspolitikken før alle har like rettigheter og muligheter.

Ressursgruppen for likestilling og inkludering (LINK) i AUF har ansar for asyl- og flyktningepolitikk, integrering og inkludering, rasisme og diskriminering, ruspolitikk og helse, samt likestilling og LHBT. Innenfor alle disse områdene handler det om hva slags samfunn vi ønsker oss: et samfunn som sørger for at hele flokken er med, eller et samfunn som diskriminerer og forskjellsbehandler.

 

 

Ti kampsaker for AUF

  1. Barns beste skal gå foran innvandringspolitiske hensyn
  2. Norge må ta større ansvar for å ta imot overføringsflyktninger gjennom UNHCR
  3. Det må innføres krav om oppdaterte vurderinger før utsendelse av lengeværende asylsøkere
  4. Tiltak mot ufrivillig deltid og lønnsforskjeller mellom kvinner og menn
  5. Fortsatt bruk av kjønnskvotering, kjønnspoeng og andre positive tiltak som fremmer likestilling
  6. Det må innføres kjønns- og legningsnøytral seksualopplysning i skolen
  7. Skolehelsetjenesten må få økt bemanning og mulighet til å henvise direkte til barne- og ungdomspsykiatrien
  8. Rusavhengighet må betraktes som en lidelse, ikke en forbrytelse. Det må innføres hovedregel om rehabilitering fremfor fengselsstraff.
  9. Åpne for heroinassistert rehabilitering og brukerrom i de største byene
  10. Bedre etterevern og oppfølging av sosiale utfordringer hos rusavhengige, som bolig, jobb og utdanning
Bli medlem i AUF